فوتباليست شهيد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكي از شهداي حادثه تروريســتي روز چهارشنبه در مجلس، بازيكن پيشــين تيمهاي صنعتنفت و جم آبادان بود. اينطور كه گفتهاند، سيد رضا ثابتي كه بعد از خداحافظي از فوتبال در اداره بندر آبــادان فعاليت ميكرد، براي پيگيري برخي امور به مجلس رفته بود كه در حمله تروريستي به شهادت رسيد. يك روز بعد از آنچه چهارشنبه در تهران رخ داد، خانواده ثابتي تاييد كردند كه او هم يكي از شهداي عمليات تروريستي در مجلس بوده است. درباره شهادت سيد رضا ثابتي كه سالها پيش در تيمهــاي فوتبال صنعتنفت و جم آبادان بازي ميكرده، كمال محمد مطوري يكي از وابستگان او گفته: «شهيد ثابتي كه براي پيگيري برخي امور به مجلس رفته بود، در حمله تروريســتي روز چهارشنبه در تهران به شــهادت رسيد. پس از اعالم خبر حمله به مجلس شــوراي اســالمي، براي اطــالع از صحت و سالمت اين شهيد بزرگوار پيگير شــديم تا اينكه به ما گفتند در ميان شــهدا يك نفر به دليل اثابــت گلوله به صورتش غير قابل شناسايي است. بعد از اعالم اين موضوع دو نفر از بستگان شهيد رضا ثابتی براي شناسايي او رفتند و بر اساس مشخصات ظاهري، شناسايياش كردند. حتي براي اطمينان بيشتر و تاييد و تشخيص نهايي برادر شهيد ثابتی از آبادان به تهران اعزام شد كه متاسفانه ايشان هم پس از مشاهده پيكر اين شهيد، رضا را شناســايي و تاييد كرد و سپس به صورت تلفني موضوع شهيد شــدن او را به ما و خانوادهاش اطالع داد.» ثابتي 40 سال سن داشت و از او دو فرزند دختر به يادگار مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.