هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

درد زالتــان بخــورد تــوي ســر پوگبــا! بله آقا! جرعــهاي هم از لب لعل زالتان نچشــيديم و نامبرده هم از منچســتر برفــت! يعني درد و بالي زالتان بخورد توي ســر پوگبــاي نكبتي كه به هيچ دردي نميخورد! خاك بر ســرها چطوري دلشــان آمــد بهتريــن و نابتريــن بازيكن اين چند ســال اخيرشــان را رد كنند؟ كاش زالتان بيايد استقالل، دســت بگذارد روي شــانه منصوريــان و بگويد: نو پرابلــم! ايام يور عنايتي! بله دل منصوريان تي تاپي شود، حســن زماني هم موهايش از عصبانيت بريزد! نتيجــه اخالقــي: همه جــاي دنيا از هيــات مديره ناكارآمــد ضربه ميخوريم! چه وضعش اســت آخر؟ شــايعه: شنيده ميشود در بهشت تيمهاي پرطرفدار هيات مديره ندارند!

قاسم دهنوي نسل بعد!

گويــا الكســيس اعالم كرده كــه آيندهام در دســت مديربرنامهام است! اين سخن حرفهاي را مقايسه كنيد با رفتار غوره هنوز مويز نشدهاى به نام بهنام برزاي كه همين االن يك مدير برنامه سابق دارد با شكايت رسمي در كميته انضباطي! تازه ايشــان خوب است. برخي هم سنهاي ايشان االن دو تا شكايت رسمي دارند! نتيجــه اخالقي: آقايــان بازيكنها! نكنيــد! نپيچانيد! پــول مديربرنامه هايتان را بدهيد! نشــويد عين صابر ميرقرباني و قاسم دهنوي كه همزمان با 5 مدير برنامه و 7 باشگاه قرارداد ميبستند! آخر و عاقبت اين بازيها به هيچ جا نميرســد. االن صابر معلوم نيست در كدام ليگ كار ميكند، قاسم هم كه اصال تيم ندارد!

گوشت

اول ايــن يك پاراگراف را بخوانيــد: «در اين بين گفته ميشــود هدف اصلي رامين رضاييان حضور در خارج از كشور اســت و براي اينكه فوتبالش را در اروپا ادامه بدهد، هيچ شــرط مالي ندارد اما با توجه به اينكه اين بازيكن در حال حاضر پيشــنهادي به دستش نرسيده است، احتمال اينكه با استقالل قرارداد امضا كند بسيار زياد است.» يك ماه است همين سايتي كه اين خبر را منتشر كرده دارد سر ما را كچل ميكند كه رامين از بلژيك و هلند و بقيه كشورهاي دنيا پيشنهاد دارد و بايد ببيند افتخار ميدهد برود در اين تيمها بازي كند يا نه! االن اساتيد خبــر زدهاند كه رامين را هيچ جــاي دنيا نميخواهند ولي خودش دوســت دارد برود خارج و اگر نشد حتما ميرود اســتقالل! احتماال دو هفته بعــد خبر قرارداد پرافتخار رضاييان با باشــگاه سپيدرود يا پارس جنوبي منتشر ميشــود. البته عموكارلوس هم هست ها. يك دفعه ديديد رفت ليگ دســته دو پرتغال با سانديس و بيسكوييت ديجستيو سر كرد! نتيجــه اخالقــي: داداش! فقــط خــودت ببيــن در يك مــاه اخير چنــد بار از ايــن بازيكــن خبر زدي بــراي يونــان و بلژيــك و هلند! بي خيال شــو ديگر! ضــرب المثــل انتقاالتي: طرف دســتش به گوشــت نميرســد، ميگويــد فقــط چمپيونــز ليــگ يــا يوفا كاپ!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.