از توهين تا عذرخواهي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اقدام بيشرمانه بازيكنان تيمملي فوتبال عربستان خيلي زود در دنيا پيچيد. آنها براي بازي با اســتراليا در انتخابي جام جهاني 2018 به آداليد رفته بودند اما پيش از بازي و درســت موقعي كه مليپوشان استراليا به احترام كشتهشدگان حادثه تروريستي لندن ســكوت كــرده بودند، آنهــا در يك حركت غيرانســاني شــروع كردند به گرم كردن خودشــان. نه فقط بازيكنان، بلكه نيمكتنشينان عربستان هم به ســكوت يك دقيقهاي پيش از بازي بيتوجهي كردند كه اين رفتار بيشرمانه آنها را هيچكس تاييد نكرد. هــواداران اســتراليايي كه از رفتار بازيكنان ســعودي بســيار خشمگين شده بودند، از فدراســيون فوتبال استراليا خواستند كــه علت اين بياحترامي و رفتار نفرتانگيز و زشــت بازيكنان عربستان را جويا شــود. در واكنش به اين درخواست آنها، يك هوادار عربســتاني ادعاي عجيبي را مطرح كرده و گفته كه آنها در عربستان هرگز چنين كاري انجام نميدهند. حال آنكه ســخنگوي فدراسيون فوتبال اســتراليا به ديليميل گفته كه آنها براي يك دقيقه سكوت پيش از بازي، با سعوديها به توافق رســيده بودند: «فدراســيون فوتبال اســتراليا بعد از هماهنگي با كنفدراســيون فوتبال آســيا و فدراسيون فوتبال عربســتان تصميم گرفت پيش از شــروع بازي روز پنجشنبه به احترام كشتهشــدگان در حادثه تروريستي لندن و بخصوص به احترام دو خانم اســتراليايي كه در اين حادثه كشته شدند، يك دقيقه سكوت برقرار كند. كنفدراسيون فوتبال آسيا و فدراسيون عربستان با اين حركت موافقت كردند اما پيش از بازي از سوي مقامات رسمي تيمملي عربستان به ما اطالع داده شد كه سنت سكوت پيش از شروع بازي در فرهنگ آنها وجود ندارد و سپس بازيكنان عربستان به زمين خود رفتند.» بعد از اين توهين بيشــرمانه، افكار عمومي از همهجاي دنيا به عربســتانيها تاختند و كار را به جايي رســاندند كه فدراسيون فوتبال عربستان ســعودي در نهايت مجبور به عذرخواهي شد: «بازيكنــان تيمملي عربســتان قصد هيچگونــه بياحترامي به قربانيان و بازماندگان حمالت تروريســتي و خانواده و بستگان آنها را نداشتند.» جالبتر اينكه سخنگوي فيفا هم به ديلي ميل گفته كه قراري به برخورد با عربستانيها نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.