ورزش بدون تبعيض

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جذابتر و موثرتر از همه كارهايي كه روسها در چند ماه براي ميزباني بهترشــان از جام كنفدراسيونهاي 2017 و جــام جهاني 2018 انجــام دادند، برگزاري مســابقات خيريهاي بود كه آن هم تحت عنوان جام كنفدراســيونهاي 2017 و به ميزباني مســكو اما به سود كودكان بيسرپرست برگزار شد. اين مســابقات خيريه در ورزشگاه كراسناي مسكو برگزار شــد. هر كدام از تيمهاي شــركتكننده به صورت نمادين با نــام و پيراهنهاي تيمهاي ملي جام كنفدراســيونها به ميــدان رفتند. در آخرين بــازي اين مســابقات كــودكان بيسرپرســت با ســتارههاي فوتبال روسيه و ســفيران جام جهاني 2018 از جملــه ديميتري بولوكيــن بازي كردند. در بازي فينال تيــم نيوزيلند با يك گل كامرون را شكست داد و قهرمان شد. در ديــدار ردهبنــدي هــم روســيه 3 بر يــك برابر اســتراليا شكســت خورد. پيــش از اين مســابقات خيريه، روســيه مجســمههاي زابــيواكا را هم كه نماد جام جهاني 2018 اســت، در شهرهاي ميزبان جام كنفدراسيونها- مسكو، ســنپترزبورگ، كازان و ســوچي- نصب كرد. مجســمه زابيواكاي مســكو ارتفاعي 2 متر و 5 ســانتيمتري دارد و شــهروندان و توريســتهاي خارجي در كنار آن عكس يادگاري ميگيرند. چند مجسمه ديگر نماد جام جهاني 2018 هم در قســمتهاي پرتردد مســكو نصب شــدهاند. خبر ديگر از روســيه حاكي از آن است كه داوطلبان افتخاري جام جهاني 2018 روســيه ميهمان شــهر سامارا بهعنوان يكي از شهرهاي ميزبان اين رقابتها بودند. آنها ضمن بازديد از ورزشــگاه در حال ساخت سامارا خود را مهياي ســفر به شهرهاي ميزبان جام كنفدراســيونها و ارائه خدماتــي ميكنند كه از روز 27 خرداد در شهرهاي مسكو، سنپترزبورگ، كازان و سوچي آغاز خواهد شد. والديميــر باتــرا مدير مركــز داوطلبــان افتخاري جامجهاني 2018 روســيه پــس از اين بازديد گفت: «ورزشــگاههاي در حال ســاخت زيــادي را همانند روستوف يا سارانســك ديدم اما سامارا چيز ديگري است. يك ورزشــگاه بسيار زيبا كه احساس خوبي به هواداران فوتبال ميدهــد.» همچنين ويتالي موتكو معاون نخســتوزير روســيه كه رياســت فدراسيون فوتبال و كميته ســازماندهي جام جهاني 2018 را بر عهده دارد، آمادهســازي مســكو براي ميزباني از اين رقابتهــا را مــورد تمجيد قرار داد و بــه خبرنگاران گفت: «ترديدي ندارم كه روســيه در باالترين سطح از آمادگي جام كنفدراسيونها و جام جهاني را برگزار خواهــد كرد. ما حتي امــكان ورود هواداران خارجي بدون ويزا را در جام كنفدراســيونها فراهم كردهايم كه تا امروز 30 نفر از اين امتياز استفاده كردهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.