هشدار به بازيكنان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كنفدراسيون فوتبال آسيا بازيكنان را تهديد كرد كه در صورت بياحترامي يا برخورد فيزيكي با داوران، جريمه ســنگيني براي آنها در نظر خواهد گرفت. در فوتبــال اروپا كمتر پيش ميآيد كه بازيكنان به داور معترض شــوند اما در فوتبــال ايران براي بازيكنان اينطور جا افتاده كه هميشــه حق اعتراض به داور را دارند. چيزي كه البته در ديگر كشــورهاي آسيايي هم زياد ديده شده و اين شايد يكي از بزرگترين تفاوتهاي فوتبال اروپا و آسيا باشد. يكي از آخرين موارد، بازي تيمهاي ججو يونايتد و اوراواردز بود كه درگيريهاي زيادي داشــت و داور هم از اتفاقات بازي بينصيب نماند. در واقع همين بازي بود كه باعث شــد كنفدراســيون فوتبال آسيا سرانجام تصميمي قاطع بگيرد و ضمن اعالم جرايم خاطيان آن مسابقه، بيانيهاي هم در اين مورد صادر كند. اين كنفدراسيون جوهر فريزل بازيكن مالزيايي را به دليل هل دادن داور 12 ماه از همراهي تيمش محــروم كرد و جريمهاي 40 هزار دالري هم برايش در نظر گرفت. بعد هم در بيانيهاي هشدار داد از اين به بعد با تيمهايي كه مسائل انضباطي را رعايــت نكنند و بازيكناني كه به داور بياحترامي كنند و يا با او درگيري فيزيكي داشــته باشند، برخوردي بســيار جدي خواهد داشت و تيمها را با جرايم سنگيني روبهرو خواهد كرد. جالب اما وقتي است كه ميبينيم كنفدراسيون فوتبال آسيا اين قانون را در ليگهاي داخلي كشورها هم الزماالجرا دانسته و اعالم كرده در اين رقابتها هم اگر بازيكني با داور مســابقه برخورد فيزيكي و به او بياحترامي كند، به شديدترين شكل ممكن با او برخورد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.