اولين فوتباليستهاي جهاني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس را مليپوشــان فوتبال ايران در نيمــه دوم دهه 50 ثبت كردهانــد؛ رضــا عادلخاني، نصــرا... عبداللهي، غفــور جهاني، ناصر حجازي، حســين كارزاني (ايستاده از راســت) و ابراهيم قاسمپور، آندرانيك اســكندريان، محمد صادقي، علي پروين، حســن روشن و حسن نظري (نشسته از راست). اين همان تيمي اســت كه روز چهارم آذر ســال 56 استراليا را در حضور 90 هزار تماشــاگر بــا يك گل در تهران شكســت داد و به جام جهاني 1978 آرژانتين راه يافت. اين نخســتين حضور فوتبال ايران در جام جهاني بود كه با يك تســاوي و دو شكست در مرحله گروهي پايــان گرفت. تيمملي بازي اول را 3 بر صفر به هلند باخت. در بازي دوم و در حالي كه گل اســكاتلند روي اشتباه اسكندريان به ثمر رســيده بود، تيمملي با گل داناييفر يك امتياز گرفت اما بازي ســوم را 4 بر يك به پرو باختيم كه تك گل تيمملي در آن بازي را حسن روشن زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.