داوران ايراني در روسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جــام كنفدراســيونها اگر چه تجربهاي تازه اســت براي عليرضــا فغانــي اما آخريــن آرزوي او نيســت. اين داور ايراني به روســيه رفته و اميدوار اســت كه با درخشــش در جام كنفدراســيونها، بليت جــام جهاني بعدي را هم به دســتش بدهند. فغاني كه فيفــا او را براي قضاوت در جام كنفدراســيونهاي 2017 برگزيــده، با همراهي رضا ســخندان و محمدرضا منصوري راهي روســيه شد. جام كنفدراســيونها 27 خرداد ســوت ميخورد و تا 11 تير ادامه دارد اما داوران ايراني زودتر به روســيه رفتند تا در كالسهــاي تئوري و عملي كه يك هفته پيش از شــروع رقابتها آغاز ميشــود، شــركت كنند. فغانــي در حالي به جام كنفدراســيونها ســفر كرده كه پيشتر در ديدار ردهبنــدي جام باشــگاههاي جهــان ،2013 ديدار رفت فينــال ليگ قهرمانان آســيا ،2014 فينال جام ملتهاي آسيا ،2015 فينال جام باشگاههاي جهان 2015 و فينال المپيك 2016 ريو حضور داشته و در 7 بازي جام جهاني 2014 هم داور چهارم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.