ورزش شبانهروزي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نقطــه پايانــي ورزش را اگر در ذهن ترســيم كنيم، قدم برداشــتن در مســيري جز آن برايمان غيرممكن خواهد شد. اين شايد يكي از بهترين و جديترين غيرممكنهايي اســت كه البته گاه به آن تن نميدهيم. براي همين است كه مســووالن ورزش همه كشــورها دنبال راههايي تازه و جذاب ميگردند براي كشــاندن مردم به مســير ورزش. اين عكس هم يكي از همان ترفندها را به تصوير كشــيده است. تصويري از مســيرهاى پيادهروى و دوچرخهسوارى در برخي كشــورهاي اروپايــي از جمله لهســتان كه در روشنايي روز انرژي ذخيره ميكنند و شبها به اين زيبايي ميدرخشند تا مردم را به ورزش دعوت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.