سیدجالل‌حسیني:‌ازبکستان‌سخت‌ترین‌و‌ مه‌مترین‌بازي‌ماست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســید جالل حســیني هم قبل از آغاز تمرین این جملهها را به زبان آورد: «براي بازي حساس و مهمي آماده ميشویم. تیم ازبکستان همیشه جزو رقیبان ما بوده و کار ســختي در برابر این تیم داریم. امیدوارم دوشنبه در شرایطي باشیم کــه بتوانیم برابر این تیــم قدرتمند به پیروزي برسیم. از همین جا از تمام هواداران ميخواهم که در دیدار برابر ازبکستان ما را تنها نگذارند و این تنها درخواســت من نیست بلکه درخواست کل تیم ملي فوتبال ایران است.» سیدجالل در پایان حرفهایــش گفت: «ميتوانم بگویم بازي برابر ازبکستان جزو حســاسترین، مهمترین و سختترین بازيهاي تیم ملي ایران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.