51‌تیر،‌قرع‌هکشي‌مقدماتي‌فوتسال‌آسیا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ویندزور جان دبیرکل کنفدراســیون فوتبال آســیا با ارسال نامهاي به دبیران کل و فدراســیونهاي شــرکتکننده در مســابقات مرحله مقدماتي قهرماني فوتسال، زمان برگزاري مراسم قرعهکشي مرحله مقدماتي رقابتهاي قهرماني 2018 فوتســال را اعالم کرد. بر این اســاس مراسم قرعهکشي این رقابتها روز پنجشنبه 6 جوالي برابر با 15 تیر ماه 96 از ساعت 15 به وقت محلي در کواالالمپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.