كیروش خطر نميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جالل چراغپور ‪Jalal Cheraghpour‬

ما در بازيهــاي ملي برتري قاطعي نســبت به ازبكها نداريــم، پس نبايد از حاال فكر كنيم حتما مقابل اين تيم پيروز هستيم. اگر بخواهيد جريان يك بازي را به حــال خود رها كنيد تــن به حوادثي ميدهيد كــه آنها را پيشبيني نكردهايد. نزديكترين حادثه تلخي كه همين اواخر برايمان رخ داد، بازي اســتقالل و العين بود كه با داشــته ناچيز بــه خانه حريف رفتيم و آن اتفاق تلخ رخ داد. اســتقالل 6 گل دريافت كرد و يك شكست سنگين در كارنامه اين تيم به ثبت رســيد. ديدار ايران و ازبكســتان يك بازي واقعي است. پيروزي و شكست براي هر دو تيم اهميت دارد. ايــران با برد صعــودش را تضمين ميكنــد و با باخت نيمي از راه طي كرده را به عقب برمي گردد. ازبكستان با برد به جدول برميگــردد و با باخت اميدهايش را تــا اندازه زيادي از دســت ميدهد. به همين دليل هرگونه پيشداوري براي برد و ترتيبدادن جشــن صعود كار منطقي نيســت. بازيكنان ايران بايد تمركز خود را فقط روي 90 دقيقــه بازي بگذارند و سپس به فكر جشــن صعود باشند. فكر كردن بازيكنان ايران بــه اتفاقات بعد از بازي و البته جشــن صعود ميتواند ضربه مهلكــي به تيم ملي وارد كنــد و آنها را از رســيدن به هدف دور كند. شلگرفتن آرايش تيمي، نقشه براي جوانكردن تيم، تغيير سيستم براي يافتن ظرفيت جديد در تيــم و ماجراجويــي و آزمايشهاي جديد به ضرر ايران تبديل خواهد شــد و مــا را چند گام به عقــب ميبرد. البته من كیروش را چنين فردي نميبينم كه بخواهد دســت به ماجراجويي در چنين ديدار حساســي بزند. كــیروش همان فردي اســت كه سيبزمينيها را دانه به دانه پوست ميگيرد و تا به هدفش نرسد دست به ريسك نميزند و كوتاه نميآيد. با شــخصيتي كه در 7ســال گذشته از كیروش ديــدهام، اطمينــان دارم يك درصد هم در بازي با ازبكســتان، تغيير و ريسك را به مخيلهاش راه نميدهد. او با تركيبي مطمئــن در اين بازي به ميدان ميرود و بهتر از همه ميداند تيمش چه وضعيتي دارد. كالف فوتبال ازبكستان با تمام تيمهاي گــروه فرق دارد، چون اين تيم فاكتورهاي خطرناكــي در فوتبالش دارد كه حتما كــیروش آنها را به خوبي ميشناسد. من از االن تيم ايران را برنده نميدانم اما احتمال نتيجهنگرفتن ايران مقابل ازبكســتان همان حادثهاي اســت كه در ابتــداي صحبتهايم مطرح كردم. حادثهاي مثل بازي اســتقالل- العين كه كســي تصورش را نميكرد اما رخ داد و براي هميشه در تاريخ به ثبت رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.