سايه مظاهري روی سر بيرانوند

شماره یک پرسپولیس را چه کسی می پوشد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

پرسپوليس با عليرضا بيرانوند به مشكل خورده و هر روز شــايعه جدايي اين دروازهبان جديتر از روز قبل به گوش ميرســد. بيرانوند كه ابتداي فصل قبل پيراهن پرسپوليس را پوشيد تا پس از عملكرد ضعيف سوشــا مكاني و الكساندر لوبانوف، ســر و ساماني به دروازه پرســپوليس بدهد، حاال پس از كسب عنوان قهرمانــي با اين تيم در آســتانه جدايي قرار گرفته و مشــخص نيست چه سرنوشــتي در انتظارش خواهد بود.

باشگاه پرســپوليس برخاف عملكرد فني، دل خوشــي از بيرانوند ندارد. مصاحبههــاي گاه و بيگاه او- بخصوص بعــد از بازي با ذوبآهن در ليگ برترو البتــه عاقه بــي حد او براي جدايــي و حضور در تيمهاي خارجي باعث شده تا اين دروازهبان 25 ساله از چشم مديران پرسپوليس بيفتد و آنها را به صرافت بيندازد تا دروازهبان جديدي جذب كنند.

بيرانونــد كه همين چند هفته قبل قرارداد خود را با پرسپوليس تا ســال 1400 تمديد كرد تصورش را نميكــرد فقط چند روز بعد نزديكيهاي در خروج قرار بگيرد و اخبار مذاكره باشگاه پرسپوليس با ساير دروازهبانهــاي ليگ برتري را بشــنود. بيرانوند تنها چند دقيقه پس از تمديد قــرارداد مصاحبهاي انجام داد و از ســاير دروازهبانها خواست تا فكر حضور در پرسپوليس را از ذهن خود بيرون كنند.

اين اتفاق امــا رخ نداد چــون بيرانوند قرارداد ســفيدي را امضا كرد كه روي آن مبلغي درج نشده بود. پرســپوليس و بيرانوند بر سر مبلغ يك ميليارد و 200 ميليــون براي فصل بعد توافــق كرده بودند اما فقط شــفاهي. مديران پرســپوليس توافق شفاهي را ناديده گرفتند و در قرارداد سفيد مبلغ 950 ميليون را نوشتند. همين مساله ناراحتي و عصبانيت بيرانوند را در پي داشــت. او با مديران پرسپوليس وارد چالش شــد و دوباره پيشنهادهاي خارجي خود را به رخ آنها كشــيد تا اين بار بحث جدايي او جديتر از هميشه به گوش برســد. هميــن موضوع تحــركات مديران پرســپوليس را در فصل نقل و انتقــاالت آغاز كرد. آنها تــاش كردند تــا بــا دروازهباني در حــد و اندازههاي پرســپوليس وارد مذاكره شــوند و براي جذب او اقدام كنند. اين دروازهبان هم كســي نبود جز محمدرشــيد مظاهري كه ظاهــرا برانكو روي او نظــر مثبت دارد و عملكرد فنياش را نيز بارها تاييد كرده است.

گويا پرســپوليس و مظاهــري مذاكرههايي انجام داده و البته به توافقهايي نيز رســيدهاند. مظاهري كه گزينه اصلي جانشيني بيرانوند در پرسپوليس است، يك فصل ديگر با ذوبآهن قرارداد دارد و مشخص نيست آيا ميتواند رضايتنامه خود را از مديران اين باشگاه دريافت كند يا نه. اين دروازهبان 28 ساله كه طي سه فصل اخير يكي از بهترين دروازهبانهاي ليگ برتر بوده و البته يك پاي ثابت فهرســت بازيكنان تيم ملي، بدش نميآيد در سال جام جهاني پيراهن پرسپوليس را بپوشد و در اين تيــم بازي كند. مظاهري كه پيشتر پيراهن اســتقال اهــواز، فوالد و تيــم المپيك را بر تن كــرده، تنها يك مانع براي حضور در پرســپوليس پيش روي خود دارد. مشكلي به نام رضايتنامه باعث شده تا حضور مظاهري در پرسپوليس فعا رسانهاي نشود و صحبتي درباره آن صورت نگيرد. دروازهبان ذوبآهن كه اتفاقا در تيم ملي نيز يكي از رقباي عليرضا بيرانوند محســوب ميشــود، اهداف بزرگي در سر دارد؛ اينكه بتواند دومين بازي ملي خود را انجام بدهد و بيش از گذشته به دروازه تيم ملي نزديك شــود. مظاهري كه در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني و مقابل هند نخستين بازي رسمي خود را براي تيم ملي انجام داد اميدوار اســت با برطرف شدن موانع حضورش در پرســپوليس بتواند حتي به پيراهن شماره يك تيم ملي برسد و از بيرانوند سبقت بگيرد.

ديروز امير قلعهنويي با مسووالن باشگاه ذوبآهن به توافق رســيد تا در ليگ هفدهــم روي نيمكت اين تيــم بنشــيند. با توجه بــه عاقهاي كــه قلعهنويي به سبك دروازهباني مظاهري دارد، بعيد است او به همين راحتيها با صدور رضايتنامه ايــن دروازهبان مليپوش موافقت كند. تنها يك راهكار باقي ميماند.

آن هــم پرداخــت مبلغي هنگفت بــراي دريافت رضايتنامه مظاهري است. مبلغي كه گفته ميشود شايد بخشي از آن را طلبهاي چند صد ميليوني او از باشگاه ذوبآهن تامين كند.

گویا پرسپولیس و مظاهري مذاکرههایي انجام داده و البته به توافقهایي نیز رسیدهاند. مظاهري که گزینه اصلي جانشیني بیرانوند در پرسپولیس است، یک فصل دیگر با ذوبآهن قرارداد دارد و مشخص نیست آیا ميتواند رضایتنامه خود را از مدیران این باشگاه دریافت کند یا نه.

گویا پرســپولیس و مظاهــري مذاکرههایي انجام داده و البته به توافقهایي نیز رســیدهاند. مظاهري که گزینه اصلي جانشــیني بیرانوند در پرســپولیس اســت، یک فصل دیگر با ذوبآهن قرارداد دارد و مشــخص نیســت آیا ميتوانــد رضایتنامه خود را دریافــت کند یا نه.این دروازهبان 28 ســاله که طي ســه فصل اخیر یكــي از بهترین دروازهبانهاي لیــگ برتر بوده و البته یک پاي ثابت فهرســت بازیكنــان تیم ملي، بدش نميآید در ســال جام جهاني پیراهن پرســپولیس را بپوشــد. با توجه به عالقهاي که قلعهنویي به ســبک دروازهباني مظاهري دارد، بعید اســت او به همین راحتيها با صدور رضایتنامه ایــن دروازهبان مليپوش موافقــت کند. تنها یــک راهكار باقي ميمانــد. آن هم پرداخــت مبلغي هنگفت بــراي دریافت رضایتنامه مظاهري اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.