‌حاللي:‌نعمتي‌زير‌نظر‌برانكو‌متحول‌م‌يشود‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اســماعيل حالــي درباره محــل ميزباني پرســپوليس از االهلي عربســتان ميگويد: «به نظر من امارات گزينه خوبي است چون مطمئنا تعــداد ايرانيهايي كه به ورزشــگاه ميروند از تاجيكستان بيشــتر خواهد بود. البته مساله آب و هوا را هم بايد در نظر گرفت و شــايد اگر بازي در كشــورهاي سردسير برگزار شود شرايط بهتر باشد.»

حالــي ميگويد: «بــه نظر مــن االهلي بهترين قرعهاي بود كه نصيب پرســپوليس شد. من بازيهاي اين تيم را ديده ام. االهلي بازيكنان خوبــي دارد اما به نظرم الهــال و العين تيمتر هســتند. فكر ميكنم پرسپوليس شانس صعود باالتري دارد و اگر بــازي رفت در تهران برگزار ميشد میگفتم كه پرســپوليس صعود ميكند اما االن به خاطر بازي در كشــور ثالث همه چيز ‪50- 50‬ است.»

هافبك ســابق پرســپوليس درباره نقل و انتقــاالت اين تيــم هم ميگويــد: «به نظر من پرســپوليس يــك مدافع ميانــي و يك هافبك دفاعــي ميخواهد. مدافع مياني از اين جهت كه در بازيهايــي كه ميخواهيــم بهتر دفاع كنيم انصاري به دفــاع چپ برود. در پســت هافبك دفاعي هم اگر نوراللهي برگردد شــرايط خيلي خوب ميشــود و اين بازيكن با پاسهاي بلند و شوتزنياش ميتواند كمك كند.»

حالي ميگويد: «من از ســيامك نعمتي شــناخت كافي دارم. فكر ميكنم چيزي كه ما از او در پيــكان ديديــم 50 درصد فوتبالش هم نبود و اگر روي او بيشتر كار شود زير نظر برانكو ميتواند متحول شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.