خبر‌عجيب‌ در‌توئيتر‌اي‌اف‌سي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صفحه رســمي توئيتر ای اف سی روز گذشــته خبر عجيبي را منتشــر كرد. اين صفحه نوشــت: «حسن بيتســعيد، مهاجم استقال خوزســتان و پنجمين گلزن فصل اخير ليگ برتر ايــران با 10 گل زده به عقد قرارداد با پرسپوليس نزديك شده.»اين خبر در حالي منتشر شــده كه در روزهاي اخير شــايعه نزديك شدن اين بازيكن به استقال بيش از پيش شــنيده ميشــد. پرسپوليس با داشــتن مهدي طارمي، عليپور و گادوين منشــا و البته نعمتي كــه ميتواند در خط حمله بازي كند بعيد اســت اقدام به جذب مهاجــم ديگري بكند و اگر قرار بر اين اتفاق باشــد يك مهاجم زير 23 ســال به اين تيم اضافه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.