پايان كار تفنگداران مرد در مرحله اول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سومين روز از مســابقات جام جهاني گاباالي آذربايجان در رشته تفنگ ۰5 متر درازكش مردان دنبال شــد. در مرحله اول حذفي رقابتهاي رشته تفنگ درازكش ۰5 متر مــردان چهل تيرانداز حضور داشــتند كه حســين باقري با كســب امتياز 615/٧ در جايگاه ســي و پنجم ايستاد. همچنين در مرحلــه دوم حذفــي رقابتهاي تفنگ درازكش ۰5 متر مردان كه با حضور ســي و هشــت تيرانداز برگزار شد پوريا نوروزيان ديگر نماينده ايران در همين رشته توانست با كســب امتياز 614 بهعنوان سيام برسد. گفتني اســت در مجموع هفتاد و هشــت تفنگدار دو مرحلــه حذفي اول و دوم، ٧5 تيرانداز بــه مرحله نيمهنهايي اين رشــته راه يافتنــد. مرحله نهايي ايــن رقابتها از امروز آغاز ميشــود كه نفرات راه يافته به اين مرحله بايد با يكديگر مســابقه بدهند. مسابقات تيراندازي جام جهاني آذربايجان از 16 الي 24 خرداد ماه در شــهر گاباالي آذربايجان برگزار ميشــود كــه تيراندازان كشــورمان هم در اين رقابتها حضور پيدا كردند. در بخش مردان تــا به اينجاي كار نمايندگان ايران عملكرد چندان درخشاني نداشــتهاند امــا با اين وجــود همچنان در جدول مســابقات حاضر هستند. همچنين در چهارمين روز اين مســابقات و در رشته تپانچــه ۰1 متر، رقابتهاي بخش مردان و زنان در حالي پيگيري خواهد شــد كه تيم ملي ايران شش نماينده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.