بليتمان از تمام كشورها ارزانتر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون واليبال معتقد اســت فشــار ميزباني عملكرد تيم ايران را تحت تاثير قرار داده بود.

محمدرضــا داورزنــي پــس از ديــدار تيم ملي واليبال كشــورمان در ليگ جهانــي واليبال و پيروزي مقابل بلژيك ميگويد: «در ست اول بچهها تحت فشار رواني بازي بودند. از يك طرف فشــار تماشاچيان و از سوي ديگر فشار ميزباني كه بچهها ميخواستند به خاطر ميزبان بودن خوب بازي كنند، آنها را تحت فشار قرار داده بود.»

او ادامــه ميدهــد: «اين تيم خيلي خطرناك بود، مــا تا حاال به اين شكل با تيم بلژيك بازي نكرده بوديم. بــا تيم جوانــان و نوجوانان آنها بازي كــرده بوديم امــا با تيم بزرگساالن به صورت رسمي به اين شكل بازي نكرده بوديم. بازي خوبي را بچهها مقابل بلژيك برگزار كردند و خدا را شكر 2 امتياز بازي را كسب كرديم.»

او بــه بــازي برابر شــاگردان والســكو نيز اشــاره ميكند: «بازي بعدی ما مقابل آرژانتين است و اين بازي نيز به خاطر والسكو از اهميت ويژهاي برخودار است. اين بازي هم براي ما مهم است.»

داورزنــي در ادامه صحبتهاي خــود از امنيــت بــازي اول ايران ابراز رضايت كــرده و ميگويد: «از دوســتان نيروي انتظامي و حراست كمــال تشــكر را دارم كه همه چيز در بازي اول عالي بود و ورزشگاه از امنيت بسيار خوبي برخوردار بود.»

او در مورد خالي بودن ورزشگاه نيــز اينطــور اظهارنظــر ميكند: «اگر دقت كرده باشــيد از مجموع صندليهاي ســالن مقــداري كه از طريق ســامانه فروخته شد 5 هزار عــدد بــود، مابقي هم بــه صورت رايگان بود و بخشــي هم به صورت افتخاري به خانواده واليباليســتها، پيشكســوتان ...و اهدا شد به نوعي قسمت دوم بليت سهميه بود. بازي ديگر را اعام كردهايم برای افراد زير 12 سال به صورت نيمبها ارائه شود. البته ما در مجموع كشــورهايي كه در ليگ جهاني وجــود دارند بليت بازي را ارزانتــر دادهايم، آنها چند برابر ما بليت را ميفروشند. تصميم داريم رينــگ جلو و بااليي را با يك قيمت بفروشــيم و نقاط مختلف را هم بــا قيمتهاي متفــاوت تا همه سليقهها بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.