جدايي قابل پيش بيني

قطع همكاري احسان حدادي و هادي سپهرزاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نشست خبري احسان حدادي بود كه نايب قهرمان پرتاب ديسك المپيك لندن هــادي ســپهرزاد را بــه عنوان مربياش معرفي كرد و جالب اســت كه در همان نشســت حــدادي گفت، فعا كارمان را ادامه ميدهيــم. بايد ببينيم چقدر ميتوانيم همديگر را تحمل كنيم.

در آن روزها وقتي از احسان درباره دليل اين حرفش پرســيده شد، گفت: «من خصوصيات اخاقــي خاصي دارم و ممكن اســت هادي نتواند خيلي مرا تحمل كنــد.» حاال چهــار پنج ماهي بيشتر از عقد اين قرارداد نميگذرد كه خبر مي رسد احسان حدادي ميخواهد مسيرش را به تنهايي ادامه دهد و ديگر سپهرزاد را كنار خود نداشته باشد. البته در همــان مقطع هم بــا توجه به اينكه پيشبيني ميشــد يك مربي طراز اول تخصصي پرتاب ديسك هدايت احسان را بــر عهده بگيــرد، نقدهايــي به اين انتخاب شد اما احسان گفت بيشتر نياز به كسي دارد كه كنارش باشد و با توجه به رابطه دوستانهاي كه با سپهرزاد دارد، او ميتواند كمكش كند.

با اين حال و هوا كار شــروع شــد اما حاال شــرايط فرق كــرده به طوري كه حدادي ميگويــد: «همكاری من با ســپهرزاد تا پايان بازیهای همبستگی كشورهای اسامی بود كه حاال با توجه به پايان ايــن بازیها، همكاری ما ادامه نخواهد داشت.»

در جملــه بعــدي كه احســان به زبان ميآورد، مشــخص مي شــود كه گويــا دلخوريهايي وجــود دارد: «من از زحمــات ســپهرزاد متشــكرم. او در ايــن مدت كمــك زيادی بــه من كرد ولی متاسفانه ســپهرزاد درگير بيماری پدر مرحومــش بود كه همين امر اجازه فعاليت به وی را نمیداد.»

با توجه به اين تصميم، قرار اســت اين پرتابگــر اوايل هفتــه آينده راهي باروس شــود تا كارش را بــه تنهايي دنبــال كند و در فرصت باقيمانده، براي رقابتهاي قهرماني آسيا آماده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.