بسكتباليستها راهي چين شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي بســكتبال ايــران براي برگزاري چند بازي دوســتانه بامداد فردا راهي چين خواهد شد. تيم ملي بسكتبال كشورمان بامداد امروز براي برگزاري چند ديدار دوســتانه راهي چين شد. تيم ايران پــس از برگــزاري اردوي دو هفتهاي در تهران راهي اين سفر ميشود كه در نهايت از ميان هجده نفر دعوت شده، سيزده نفر راهي چين ميشــوند. ارســان كاظمی، محمــد حســنزاده، محمد جمشــيدی، فريــد اصانی، ســجاد مشــايخی، بهنام يخچالی، نويــد نيكتاش، روزبــه ارغوان، امير صديقــی، وحيد دليرزهــان، محمد ترابی، ميثــم ميرزايی و كيوان رياعی ۳1 بازيكني هســتند كه در ايــن رقابتها به ميدان ميرونــد. ۰1 بازيكن بامداد امروز راهي چين شــدند و ســجاد مشايخي و ميثم ميرزايي هم با تاخير به مليپوشــان اضافــه خواهند شــد. در اين بين محمد ترابي سهشنبه عازم چين خواهد شد و در بازي اول حضور ندارد. تيم ايران در زمان حضور خود در چين، ســه بازي تداركاتي در شــهرهاي مختلف برابــر حريف انجام ميدهد و سپس به ايران باز خواهد گشت. چينيها در راه حضــور قدرتمند در جام جهاني 91۰2، دو تيم را تشــكيل دادهاند كه تيم ايران هر سه بازياش را برابر يكي از اين تيمها برگــزار خواهد كرد. هدايت تيم ايران را هم مهــران حاتمي بر عهده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.