تغيير نكنيد، وزنهبرداري از المپيك حذف ميشود

هشدار باخ به آیان و همكارانش:

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مشــكالتي كه كميته بينالمللي المپيك با آيان دارد، زماني بيشــتر به چشــم ميآيد كه توماس باخ، رييس IOC در آخرين نشســت خبرياش هشدار ميدهد در صورتي كه تغييراتي در وضعيت كنوني وزنهبرداري ايجاد نشــود، احتمال حذف اين رشــته از المپيك وجود دارد. بعد از كاهش يك وزن از رقابتهــاي وزنهبرداري المپيك توماس باخ، رييس كميته بينالمللي المپيك در نشســت خبــري ميگويد: «المپيك 2020 شــامل تمامي 28 رشــتهاي كه در بازيهاي المپيك 2016 ريو بودهاند، خواهد بود اما هشدار ميدهم كه تمامي 28 فدراســيون جهاني بايد در بهترين وضعيت مطابق با معيارهايي كه IOC تعيين كرده، باقي بمانند.»

او با اشــاره به مثبت اعالم شــدن دوپينگهاي وزنهبرداران بيشتري با آزمايش مجدد نمونههاي دوپينگ آنها از بازيهاي المپيك 2008 و 2012 ميگويد: «هيات اجرايي كميته بينالمللي المپيك شــرايط جديدي را براي ورزش وزنهبرداري تعيين كرده است. اين بدين معناســت كه فدراســيون جهان وزنهبرداري گزارشي رضايتبخش از فعاليتهايش در مورد مشــكل گسترده دوپينگي كه اين ورزش با آن روبهرو است، به IOC ارسال كند.»

بــاخ ميگويد: «پيغامــي خيلي صريح به فدراسيون جهاني وزنهبرداري فرستاديم و آنها را در جريان برنامه كاهش ســهميه ورزشكاران اين رشــته ورزشــي به 64 نفــر در بازيهاي المپيك 2020 قرار داديم.»

رييس IOC با اشــاره به اينكه فدراسيون جهاني وزنهبــرداري در ماههاي اخير گامهاي مثبتي در زمينه بازيابي اعتماد كميته بينالمللي المپيك برداشــته اســت، حرفهايــش را ادامــه ميدهــد: «در آخريــن مجمع عمومي فدراســيون وزنهبــرداري (انتخابات اخير اين فدراســيون) انجام برخــي امور به تصويب رســيد و بايد ببينيم به چه نحوي اين برنامهها را به اجرا خواهند گذاشــت و چطور اين ايدهها را اجرايي خواهند كرد. ســپس ما تصميمات خود را در اين زمينــه خواهيم گرفت البته با در نظر گرفتن اينكه فدراســيون جهاني وزنهبــرداري همــكاري الزم را با آژانس ضد دوپينــگ جهاني )WADA( داشته و گامهايی در اين زمينه برداشته كه ما خواهان تالشهاي بيشتري از سوي آنها هستيم.» فدراسيون جهاني وزنهبرداري 6 ماه وقت دارد تا تغييرات بيشتري را در اين ورزش اجرايي كند و در المپيك باقي بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.