دشان: نميخواهم يوريس را مقصر بدانم

اشتباه فاجعهبار دروازهبان منجر به شکست فرانسه شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديديه دشان حاضر نشده كه هوگو يوريس را مقصر شكســت فرانسه برابر ســوئد بداند. ســوئد با اشــتباه يوريس بود كــه در دقيقه 93 موفق به گلزني و پيروزي در ديدار حســاس برابر فرانسه شــد. اين بازي در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 برگزار شد.

بازي دو تيم يك بر يك مساوي بود و چند ثانيه به پايــان آن مانده بود كه يوريــس از محوطه جريمه بيرون آمد تا توپي را دور كند.

ضربه پــاي چپ او در ميانه ميدان به اوال تويوونن رســيد و او هم توپ را از همانجا وارد دروازه خالي فرانسه كرد.

به اين ترتيب، ســوئد با تفاضل گل بهتــر، جاي فرانســه را در صدر جدول گروه گرفــت. دشــان، مربي فرانســه ميگويــد: «من هوگو را محكوم نخواهم كــرد. او اغلب بازيكن سرنوشتســازي براي ما بوده است. او ترجيح داد كه توپ را كنتــرل كند. اگر او تــوپ را به جايي دور ميفرستاد، غيرممكن بود كه توپ را برگردانند اما او اين را ميداند. او ميداند كه اين تقصير او اســت و اين شكســت به ضرر ما تمام شــد. او دروازهباني است كه اشــتباهي كرده اســت و اشتباه يك دروازهبان بيشــتر از بازيكنــان ديگر به چشم ميآيد. او و كل تيم بداقبال بودند. بازيكنــان فوقالعاده ناراحت هســتند. هوگو هم بيشتر از همه. باختن هميشه درد دارد و در چنين شــرايطي، دردش بيشتر است.»

اين نتيجه اوضاع فرانسه را پيچيده كــرد. آنها در گروهي هســتند كه هلند هم در آن حضور دارد. دشــان ميگويد: «اوضاع پيچيدهای اســت. اگــر ما اين بــازي را نبرديــم، بايد دســت كم يك مساوي ميگرفتيم. وقتي نتيجه مساوي بــود، بايد آن را تا انتها حفظ ميكرديم. تســاوي نتيجه ايدهآلي نبــود اما امتياز خوبي به شمار ميرفت. ما ميتوانستيم ســوئد را پايينتر از خود نگه داريم اما اكنون اوضاع فرق كرده است. من نتيجه ديگــري را ترجيح مــيدادم، نتيجهاي مثبــت كه به ما اجازه مــيداد در صدر گروه بمانيم. ما هنــوز چهار بازي ديگر داريــم و 12 امتيــاز ميتوانيم كســب كنيم. ما سخت تالش خواهيم كرد تا به هدفمان برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.