ژسوس: توتي در آخرين بازياش ميخواست پنالتي خراب كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوان ژســوس مدافع برزيلي رم ميگويد كه هم تيمي اســطورهاياش فرانچسكو توتي در آخرين بازياش براي جالوروسي در هفته پاياني فصــل اخير ســري A ممكن بود كه پنالتي از دســت دهد. توتي ماه گذشــته در بازي خداحافظياش با رم براي پايان دادن به دوران 25 ساله حضورش در اين تيم، بهعنوان بازيكن تعويضي در دقيقه 54 به ميدان رفت و به تيمش براي كسب برد 3 بر 2 برابر جنوا كمك كرد تا رم نايب قهرمان سري A شود و فصل آينده به طور مستقيم در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا بازي كند. توتي 40 ساله در ميان بدرقــه گرم هواداران رم، اســتاديو المپيكو را ترك كرد اما ژســوس ميگويد كه پايان دوران بازيگري توتي در رم ميتوانست نســخه ديگري داشته باشــد. رم بايد بازي را ميبرد تــا فاصله يك امتيــازياش با ناپولي رده ســومي را حفظ كنــد و گرنه رده دوم را از دســت ميداد و فصل آينده بايد از پليآف وارد ليگ قهرمانان ميشــد. به همين دليل هيچ گونه ريســكي پذيرفتني نبود بخصوص كه جنوا در ابتدا پيــش افتاد و 10 دقيقه به پايان كار هم بازي را به تساوي 2 بر 2 كشاند. ژســوس به راديو آتالنتيدا گفت: «توتي تمام هفته مضطرب بود. يــك روز او ميگفت كه ميخواهم فوتبــال را كنار بگذارم و روز ديگر ميگفت كه باز هم ميخواهم بازي كنم. قبل از بازيمان برابر جنوا همه ما در رختكن دور هم جمع شديم و او گفت، اگر تيممان پنالتي به دست آورد و من پشت آن بايستم حتما آن را خراب ميكنم و آن را به سمت تماشاگران كوروا سود (قســمت هواداران دوآتشه رم در پشت دروازه جنوا) ميفرستم. پنالتي در كار نبود پس او در پايــان بازي يك توپ را امضا كرد و به ســمت كوروا سود شوت كرد. توتي آدم فوقالعادهاي اســت و لياقتش بيش از آن جشــن پايان بازي بود. او كســي است كه به آنهايي كه شــديدا نيــاز دارند كمك ميكند بدون آنكه بگذارد كسي چيزي بفهمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.