دعواي ژكو و مانوالس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ادين ژكو و كاســتاس مانوالس كه در رم همتيمي هســتند، دعواي سختي با هم داشــتهاند كه در جريان ديدار بوســني و هرزگووين و يونان در مرحله مقدماتي جام جهاني اتفاق افتاده اســت. بازي با تساوي بدون گل پايان يافت و پس از ســوت پايان بــود كه چندين نفر از بازيكنان و كادر فني با هم درگير شــدند. در ميان آنها ميشــد ژكــو و مانوالس را ديد كه گردن يكديگر را گرفتهاند و فشار ميدهند. بازيكنان مجبور شــدند كه ايــن دو را از هم جدا كنند. ژكو اعتقاد داشــت كــه نيكوال ريتزولــي، داور مســابقه بايد براي تيمش پنالتي ميگرفته است. مانوالس هم گفت: «بوسنياييها بايد به دليل احترام نگذاشتن به سرود ملي ما از خود شرمسار باشند.»

گفته ميشــود يك دنــدان جيانيس جيانوتاس به دليل مشــت اســتفان جيلي، كمكمربي بوسني شكسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.