پله: ديباال را زيادي بزرگ كردهاند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پله بر اين باور اســت كه پائولو ديباال در حدي كه ميگويند، بازيكن بزرگي نيســت. ديبــاال در بازي دوســتانه آرژانتين و برزيل در خــط حمله تيمش در كنار ليونل مســي و گونســالو ايگواين قرار گرفت و آرژانتين در نهايت با نتيجه يك بر صفر پيروز شد. پله پس از مســابقه گفت: «ديباال؟ او به آن اندازه كه مردم ميگويند خوب نيســت. آنها ميگويند كه او ممكن است ميراثدار مارادونا باشد اما تنها نكته مشترك اين دو نفر اين است كه با پاي چپ به توپ ضربه ميزنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.