توافق موراتا با منچستريونايتد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد بهزودي آلوارو موراتــا را از رئال مادريد خواهد خريــد. خوانما لوپس، ايجنــت اين بازيكن با خوســه آنخل سانچس، مدير رئال ديدار كرده و به ســران باشگاه گفته كه موراتا قصد رفتن دارد.

تنها چيــزي كــه مانده، مذاكره يونايتد با رئال بر ســر قيمت اين بازيكن اســت. خود موراتا با يونايتد بر ســر قرارداد شــخصياش به توافق رسيده اســت. يونايتد همچنين قصد دارد 70 ميليــون يورو به رئال بپردازد تا موراتا را بخرد. البته رئال قيمــت او را 90 ميليون يورو ميداند.

پيشتر بحــث اين مطرح شــده بود كه دو باشگاه، موراتا و داويد دخئا را به همراه مبلغي پــول معاوضــه كننــد. در آن هنگام، طبق محاسبات، يونايتد قيمت موراتا را 50 ميليون يورو برآورد كرده بود.

اين بازيكن 42ســاله در فصلــي كــه گذشــت، در 43 مســابقه 19 گل به ثمر رساند. زينالديــن زيدان به دنبال نگه داشتن اوســت اما اين بازيكن ميخواهد كه بيشتر به او بازي برســد، بهويژه كه جام جهاني 2018 هم در پيش است.

لوپس، ايجنــت او گفته: «او نميخواهد بار ديگر چنين فصلي را تجربــه كند. فصل او عالي بود اما او ميخواهد بيشتر بازي كند.»

موراتــا اميدوار اســت كه جانشــين زالتان ابراهيموويچ شــود و دوباره با ژوزه مورينيو كار كند.

ديلي میل- الكســیس ســانچس يك دقیقــه بعد از اينكــه بهعنوان يار تعويضــي وارد زمین شــد، پاس گل داد تا شــیلي در زمین روســیه و با ضربه ايســال به گل برســد. البته روســیه كه میزبان جام كنفدراسیونها و جــام جهاني اســت، 11 دقیقه بعــد (در دقیقه )67 گل مســاوي را زد.

بونوچي: از يوونتوس نميروم لئوناردو بونوچي، مدافع يوونتوس گفته كه شايعات درباره آينده او حرفهايي بياســاس است. گفته ميشود كه چلسي و منچسترســيتي به دنبال جذب اين مدافع هســتند اما خود او گفته كه از يووه جدا نخواهد شد.

اين مدافــع مياني بهعنوان يكي از بهتريــن مدافعان دنيا مطرح است كه تكنيك خوبي دارد و بلد است با توپ چطور كار كند. گزارش شده كه يوونتوس ممكن است در تابستان بخواهد او را به فروش برســاند و از درآمــد فروش او، بازيكنان جديدي بخرد. اين احتمال وجود دارد كه او به چلسي برود و دوباره زير نظــر آنتونيو كونته بازي كند. پپ گوارديوال، مربي ســيتي هم گفته كه ايــن بازيكن تيم ملي ايتاليا، يكي از بازيكنان محبوب اوســت اما خود اين مدافع در گفتوگو با ال اســتامپا گفته كه شــايعات صحت ندارند و او در توريــن خواهد ماند: «همه اينها حرفهاي بيپايه هســتند. همه شــما خبرنگاران هر كاري كه توانستهايد كردهايد.»

بونوچي با يوونتوس در اين فصل فاتح سري آ و جام حذفي ايتاليا شد، ولي در ديدار نهايي ليگ قهرمانان برابر رئال مادريد شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.