نادال: اين فينال، فوقالعاده سخت است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديلي میل- ويكتور والدس در مراسمي كه در شهر بارسلونا برگزار شد، ازدواج كرد. هم تیميهاي سابق او مثل پويول، ژاوي و اتوئو در اين مراسم حاضر بودند.

رافائــل نــادال قهرمــان 9 دوره اوپن فرانســه با قدرت به ركــورد ده فينال اين رقابتها رســيد و در فينال با استانيسالس واورينــكا، قهرمــان ســال 2015 روبهرو ميشــود كه در يك نيمهنهايي حماســي پنجســته اندي ماري را شكست داد. نادال در ســه ست پياپي با نتايج 6 بر 3 ، 6 بر 4 و 6 بر صفر دومينيك تيم اتريشی و شانس ششــم قهرماني را برد و براي اولين بار بعد از قهرماني سال 2014 به فينال رقابتهاي مورد عالقه و تخصصياش رسيد.

نادال كه در راه رسيدن به فينال امروز تنهــا 29 گيم را به رقبا واگذار كرده، گفت: «مســابقات خيلي خوبي بود و من در تمام بازيهــا موفق بودم. دومينيك در اين بازي اشتباهاتی بيشتر از معمول داشت، شايد به خاطر وزش باد بود.»

نادال ميخواهد نخســتين تنيسوري شود كه در يك گرنداســلم ده قهرماني به دســت ميآورد و برابر حريف سوييسي 15 برد و 3 باخت دارد. تنيســور چپ دســت اسپانيايي ادامه داد: «هميشه ميگويم 10 يــا 9 فقط 10 درصد تفاوت دارد. درســت است كه 10 عدد قشنگي است. 9 عدد مورد عالقهام است اما اگر برنده شوم عدد دوست داشــتنيام 10 ميشود. اســتان االن عالي بــازي ميكند و اين يك فينــال فوقالعاده سخت اســت و بايد بهترين بازيام را انجام دهم.»

واورينكا كــه در فينال ســال 2014 اوپن استراليا برابر نادال مصدوم به پيروزي و قهرماني رسيد، در شــش بازي آخر با او

فاش شد: كونته به كاستا چه گفت آنتونيو كونته پيامكي 27 كلمهاي به ديهگو كاســتا فرســتاده و در نهايــت به او گفته كه جايي در برنامههايش ندارد. كاســتا در حال حاضر در اردوي اســپانيا براي ديدار با مقدونيه در روز يكشنبه حضور دارد. كونته، مربي چلســي اخيرا پيامكي به تمامي بازيكنانش فرستاده و برايشان تابســتاني لذتبخش در كنار خانوادههايشــان آرزو كرده و گفتــه كه تالش كنند كه روي فرم بمانند. كاســتا پاســخي نهچندان احترامآميز به كونته فرســتاده و كونته هم در جواب او نوشته: «سالم ديهگو، اميدوارم خوب باشــي. بابت فصلي كه با هم گذرانديم ممنونم. براي سال بعد آرزوهاي خوبي برايت دارم اما تو در برنامههاي من جايي نداري.»اين بازيكن 28 ساله كه با 20 گل در ليگ برتر، بهترين گلزن به اندازهاش برد داشــته. اين تنيســور 32 ساله مســنترين فيناليست اوپن فرانسه از ســال 1973 است و با پيروزي در 4 ساعت و 34 دقيقــه برابر ماري به دنبال رســيدن به چهارمين قهرمانياش در گرنداســلمها است. او سال گذشــته در همين مرحله به تنيســور اســكاتلندي باخته بود و در واقع انتقام شكست خود را گرفت هرچند به نظر واورينكا، ماري ســال قبل خيلي بهتر بوده: «جسارت و قدرت خيلي بيشتري داشت اما اعتماد به نفسش را از دست داده و سرعتش كم شــده بود. بازي با رافائل نادال در فينال اوپن فرانســه، بزرگترين چالشــي است كه شما ممكن اســت در تنيس داشته باشيد، او بهترين بازيكن تاريــخ رقابتهاي خاك رس است.» چلســي در فصل پيش بود، از اين مكالمه اسكرينشات گرفته و آن را براي همتيميها و مقامات باشگاه فرستاده است.

از كاســتا خواسته شد كه آرام باشــد و حرفي نزند و اجازه دهد مذاكرات را مديران انجام دهند اما او به رســانهها گفت كه كونته گفته او را نميخواهد. اوضاع به اين ترتيب به ســود چلســي نيست، چرا كه آنها قصد دارند كاســتا را بفروشند و تيمشــان را براي فصل بعد ليگ قهرمانان تقويت كنند.

از ميالن بهعنوان گزينه كاســتا نام برده ميشود اما مقامات اين باشــگاه ايتاليايي به نمايندههاي كاســتا گفتهاند كه حاضر نيســتند دستمزد 200 هزار پوند در هفته او را تقبل كنند.

گروه گروه كونكاكاف بازيهاي دوستانه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.