هايكو هرليش مربي لوركوزن شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بايــر لوركــوزن اعالم كرده كــه هايكو هرليــش، مربي جديد اين تيم خواهد شــد. تايفــون كوركوت، مربي ســابق آنها در پايان فصل از جمعشان جدا شد.

هرليش 54ســاله در ســالهاي 1989 تــا 1993 بازيكن لوركوزن بود. او توانســت تيم يان رگنســبرگ را در عرض دو فصل از ليگهاي منطقهاي به دسته دوم بوندسليگا ببرد. لوركوزن قراردادي دوســاله با هرليش امضا كرده است.

رودي فولر، مدير ورزشي لوركوزن گفت: «او مربي بسيار جاهطلب و باتمركزي است كه مهارتهايش را در بســياري از جاها، از جمله در رگنسبرگ نشــان داده است. او بازي زيبا و فيزيكي را ميپســندد كه بسيار نزديك به ايده ما از فوتبال است.» هرليش 5 بازي ملي براي آلمان انجام داده و يك گل ملي هم زده اســت. او بهعنوان بازيكن توانسته با بوروسيا دورتموند فاتح ليگ قهرمانان شــود. هرليش يك دوره در فصل 2009-2010 براي مدتي كوتــاه مربي بوخوم بــوده و تجربه حضور در دســته اول بوندسليــگا را دارد. او گفته: «ما ميخواهيــم در فصل بعد بــه بهترين نتايج ممكن برسيم و به جمع تيمهاي صدر جدول بوندسليگا برگرديم.»لوركوزن كه ســالهاي بسياري در ليگ قهرمانان حضور داشته، يكي از بدترين فصلهاي خود را پشت سر گذاشته و در نهايت دوازدهم شده است. بقاي آنها در دسته اول بوندسليگا هم در هفتههاي پاياني قطعي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.