پندار توفیقي مذاكره با رضايیان را تكذيب كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه شايعات جدي در خصوص حضور رامين رضاييان در استقالل به گوش ميرسد، مدير نقل و انتقاالت آبيها نسبت به اين مســاله واكنش نشــان داد. رامين رضاييان ســوژه جــذاب نقــل و انتقاالت محســوب ميشــود و بر همين اساس طي روزهاي اخير شــايعات زيادي در خصوص آينده او به گوش ميرســيد كه آخرين آن مربوط به حضور اين بازيكن در اســتقالل بود تا جنجال تابســتاني را بــه نام او ثبت كنند.

شــايعه انتقال او به استقالل در حالي طــي روزهــاي اخير در فضــاي مجازي و رسانهها داغ شــده كه شماره 27 تيم ملي هيچ واكنشي نســبت به آن نداشته است. در اين رابطه اما پندار توفيقي، عضو هيات مديره و مدير نقل و انتقاالت اين باشگاه كه چندي پيش شخصا براي مذاكره با مهدي قائدي راهي بوشــهر شده بود، به اظهارنظر و واكنش پرداخــت و گفت: «ما نميدانيم اين خبر ازكجا در آمده است. ما نميدانيم چه كسي با اين بازيكن صحبت كرده است چون مذاكره بــا بازيكنــان از طريق بنده صــورت ميگيرد حتي بايــد بگويم رامين رضاييان بازيكن خوب و بزرگي اســت اما تاكنون نام او در فهرست ما نبوده.»

البته با توجه بــه اينكه معموال چنين انتقال پر ســر و صدايي معموال از ســوي طرفين با موضع روشــن و صريحي همراه نبوده، شــايد نتوان با ايــن اظهارات پندار توفيقي پرونده اين موضوع را بســته شده تلقي كرد و در ايــن رابطه رامين رضاييان نيز همه چيز در خصــوص انتقال و مقصد بعدي خود را به بعد از ديدار حســاس برابر ازبكستان موكول كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.