شايعه روز: مجیدي در هیات مديره استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در روزهايي كه هيات مديره اســتقالل 2 عضــو كــم دارد، وزيــر ورزش و جوانان تصميم دارد ســتاره ســالهاي نه چندان دور اين باشگاه را بهعنوان عضو فني هيات مديره انتخاب كند. بعد از درگذشت منصور پورحيدري هيات مديره استقالل يك عضو كم داشــت كه با اســتعفاي چند ماه پيش شــهاب جهانيان تعداد اعضاي ناقص هيات مديره به 2 نفر رســيد. مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان چند وقتي اســت كه اعالم كرده به زودي هيات مديره استقالل ترميم خواهد شــد كه به نظر ميرســد او قصد دارد از فرهــاد مجيدي بهعنوان عضو فني اســتفاده كند. نكته اينجا اســت كه طي هفتههاي گذشــته مجيدي جلســاتي با مســعود ســلطاني فر و البته محمدرضا داورزني معاون وزير ورزش و جوانان هم در وزارتخانه برگزار كرده است تا در مورد اين پســت مهم تصميمگيري شود. البته گفته ميشــود مجيدي به مديران ارشــد وزارت ورزش و جوانان اعالم كــرده كه اولويتش انجــام كارهاي فني و مربيگري اســت اما همچنان مســعود ســلطانيفر در نظر دارد تــا كاپيتان محبــوب آبيهــا را مجاب به عضويــت در هيات مديره باشــگاه كند. در صورتــي كه فرهــاد مجيــدي عضويت در هيات مديره را قبول كند بيترديد باشــگاه استقالل پرخبرتر و البته براي هواداران اين تيم جذابتر خواهد شــد. هرچند كه اين خبر هنوز از جانب هيچ كدام از مســووالن استقالل مورد تاييد قرار نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.