شايد استقالل دستمزد سنگین ندهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالليها هنوز از هيچكدام از ســهميههاي ليگ برتري خود براي تقويت تيم در ليگ هفدهم استفاده نكردهاند.

عليرضــا منصوريان ســرمربي اســتقالل در هفته گذشته فهرست بازيكنان مورد نظر خود را به باشگاه ارائه كرد و حاال افتخاري ميگويد كه آبيهــا تنها بــا 5 بازيكن براي فصل آينده مذاكره ميكنند.

مديرعامــل اســتقالل در اين باره ميگويد: «اگــر بازيكنان جوان را حســاب نكنيم، جــذب 5 بازيكن مطرح اســت كه احتماال از اين ميان منصوريان 3 نفر را بر ميدارد.»

مديرعامل آبيها اما در ادامه در تشــريح وضعيت نقل و انتقاالتي اين تيــم از تصميماتــي صحبت ميكند كــه براي جلوگيــري از افزايش نرخ بازيكنــان اتخاذ ميشــود. اشــاره افتخــاري بــه اينكه بايــد انتظارات بازيكنان در يد و قدرت باشگاه باشد احتماال به سقف پنهان قرارداد آبيها باز ميگــردد؛ آبيها در اين فصل هر چند تا به امروز موضوعي را بهعنوان سقف قرارداد اعالم نكرهاند اما تصميم ندارند تا بازيكنان را با مبالغ سنگين آبي پوش كنند. مديرعامل استقالل بعــد از حضور در اين باشــگاه براي پرداخت قراردادها و كاهش هزينهها اقدامات زيادي انجــام داد و اميدوار اســت تا در ليگ هفدهــم، آبيها با انضباط مالي پا به مسابقات بگذارند. به اين ترتيب به نظر ميرســد سقف قرارداد ذهني آبيها براي جلوگيري از انجــام هزينههاي گزاف، تصميمي منطقي در اين تيم باشــد؛ تصميمي كــه البته يكي از نتايج آن از دســت رفتن برخي ستارهها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.