شروع نساجي قائمشهر با چهره تمام استقاللي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال نســاجي قائمشــهر كه چهرهاي كامال جديد به خود گرفته اســت، تمرينات خود را به منظور حضور پر قدرت در رقابتهاي فصل آينده ليگ دســته اول كشــور از امروز در زمين شماره دو ورزشــگاه آزادي آغاز ميكند.

اين اتفاق در حالي ميافتد كه بر اســاس تصميم مالك جديد باشــگاه نساجي، از اين پس تمام تمرينات اين تيم در تهران انجام ميشود و نساجي تنها قبل از بازيهاي خانگياش راهي قائمشهر شده تا ديدارهاي خانگياش را در شــهر خود انجام دهد. نساجي در اين فصل با مهدي پاشازاده بهعنوان سرمربي به توافق رسيد و از امروز نيز كار اين تيم زير نظر پاشازاده در تهران آغاز ميشود. به جز پاشازاده كه خود از بازيكنان سابق باشگاه استقالل است، محمد نيك سيرت و احمد كعبيان پور دو استقاللي سابق ديگر هم بهعنوان دستيار و فرزاد مجيدي هم بهعنوان سرپرست اين تيم را همراهي ميكنند.

اگر مديريت علي اميري از معاونان ســابق باشــگاه اســتقالل را هم در اين تيم لحاظ كنيــم، ميبينيم كه اين تيم مازندراني به طور كلي چهرهاي استقاللي به خود گرفته است. به جز نفرات ياد شده، فرشاد قديري بهعنوان مربي دروازهباني و بابك ذوالرحمي نيز بهعنوان ديگر دســتيار پاشــازاده از اعضاي كادر فني اين تيم هســتند. اين تيم فصل گذشــته با محمود فكري كار خود را در ليگ دسته اول آغاز كرد و با حسين مسگر ساروي ليگ را به پايان رســاند و در نهايت نيز نتوانســت جايگاهي بهتر از رده دهم در جدول رده بندي به دست آورد. به گفته مهدي پرهام مالك باشگاه نساجي مازندران در جلســهاي كه امروز قرار است برگزار شــود قرارداد پاشازاده و مجيدي به صورت رسمي به امضا ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.