آخرين تالشها براي حفظ نماينده قم در ليگ برتر فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــراي حفــظ نماينده قــم در ليگ برتر فوتســال آخرين تالشهــا را ميكنيم. اين صحبتي اســت كه بعد از جنجالهاي مربوط به بازي آخر ليگ دســته اول فوتسال از سوي سرپرست تيم فوتسال آتليه طهران قم، مطرح شــده اســت. علي مســعودي با تأكيد بر اين تالشها، در هميــن رابطه ميگويد: «موضوع مشكالت مالي تيم فوتسال آتليه طهران قم در ليگ برتر فوتسال ايران همچنان به قوت خود باقي است و ما هر لحظه در حال از دست دادن فرصت آمادهسازي هســتيم. با توجه به اينكه هنوز راهي براي جــذب حامي مالي نيافتهايم همانطــور كه پيش از اين نيز گفته شــده بود گزينــه فروش امتياز تيم آتليــه طهران قم به خارج از استان قم روي ميز است و احتماال اين تيم واگذار ميشود.»

سرپرست تيم فوتســال آتليه طهران قم تأكيد ميكند: «باشگاه سن ايچ ساوه كه يكي از رقيبان ما براي حضور در ليگ برتر فوتسال در دسته اول بود و در اين مسابقات ما باالتر از اين تيم به ليگ برتر رسيديم يكي از مشتريان تيم آتليه طهران است اما در اين زمينه توافقي شــكل نگرفته است.» مســعودي همچنين ميگويد: «درست اســت كه زمان زيادي را از دســت دادهايم اما آخرين تالشها براي حفظ نماينــده قم در ليگ برتر فوتســال در جريان است و هنوز كورسوهاي اميدي وجود دارد كه كسي كه دلش به حال جوانان قمي ميسوزد پا پيــش بگذارد و به اين تيــم كمك كند.» او تأكيد ميكنــد: « همه بازيكنــان و كادر تيم آتليه طهران بدون اينكه يك ريال دســتمزد بگيرند وارد كار شــدند و تيــم را به ليگ برتر آوردند اما ارزش اين كار از سوي هيچكس در اســتان قم درك نميشــود و به هر كسي كه براي حل مشكالت مراجعه كرديم به ما پاسخ منفي داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.