مجتبي حسیني جانشین نیمكتهاي لرزان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ذوبآهن اصفهان يكي از تيمهايي است كه خيلي دير سرمربي خود را انتخاب كرد. اين تيم بعد از اينكه سهميه ليگ قهرمانان آسيا را از دست داد به سراغ گزينههاي ديگر رفت تا مربي جديدي به خدمت بگيرد. مربي جديدي كه بتواند ذوبآهن را به روزهاي خوبش برگرداند. اين باشگاه با

از زمانــي كه فينال جام حذفي بين نفت تهران و تراكتورســازي تبريز برگزار شد كامال مشــخص بود ذوبآهن در كادرفنياش تغيير خواهــد داد. دليل آن هم چيــزي نبود جز از دست دادن سهميه ليگ قهرمانان آسيا. ذوبيها كه در چند فصل گذشــته در اين رقابتهاي مهم حضور داشتند اين فصل وقتي از فينال جام حذفي باز ماندند، شانس آسيايي شدن را به گونهاي از دســت دادند. بعد از آن هم مقام چهارمي ليگ برتر نتوانســت به كمك تيم بيايد تا ذوبآهن يكي از غايبان مهم ليگ قهرمانان آسيا در ســال 2018 لقب بگيرد. با ايــن اتفاقات كامال مشــخص بود مســووالن باشگاه ذوبآهن از شــرايط ناراضي هستند و دســت به تغيير در كادرفني خواهند زد. البته مسووالن باشــگاه ذوبآهن به احترام مجتبي حسيني ســرمربي فصل قبلشــان ابتدا از او برنامه خواستند و با او مذاكره كردند اما توافقي حاصل نشد تا تيم سبزپوش اصفهاني به سراغ ديگر گزينهها برود.

در ابتدا نامهاي زيادي در مورد ســرمربي آينــده ذوبآهن بــه گوش ميرســيد. از امير قلعهنويــي تــا مجيــد صالح و حتــي دراگان اسكوچيچ اما طولي نكشيد كه نام اميد نمازي هم بــه ديگر گزينههاي ســرمربيگري ذوبيها اضافه شــد. باشــگاه ذوبآهن هم حضور اميد نمــازي در بين گزينهها را تاييد كرد اما قطعي شدنش را رد كرد.

انتخاب ســرمربي ذوبآهن طوالني شد كــه خيليها تصور ميكردند توافق الزم با اميد نمازي صورت گرفته و به زودي قرارداد رسمي امضا خواهد شد. دليل اين تعلل هم چيزي نبود جز اينكه نمازي به همــراه تيم ملي نوجوانان آمريكا در جام جهاني كره جنوبي به سر ميبرد.

البته در اين مــدت امير قلعهنويي هم در ايــران نبود و عكسهــاي او در كنار برج ايفل فرانسه به چشم ميخورد. شايد اين مساله هم كمي شك و ترديد در گزينه نهايي ذوبآهن به وجود آورده بود اما خيليها مطمئن شده بودند نمازي سرمربي سبزپوشان اصفهاني خواهد شد.

شــرايط به گونهاي پيــش رفت كه هفته گذشته هم يكسري خبرگزاريها از اميد نمازي بهعنوان سرمربي قطعي ذوبآهن نام بردند اما طولي نكشيد كه سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن اين مساله را تكذيب كرد. اين مساله نشان ميداد يكســري اختالف نظر در باشگاه ذوبآهن در مورد ســرمربي فصل بعد اين تيم وجود دارد.

گفتــه ميشــود آذري روي اميد نمازي نظر داشت اما هيات مديره باشگاه ذوبآهن به خاطــر تجربه پايين او، با ايــن گزينه مخالفت كردند. هميــن مخالفتها باعث شــد ناگهان نمازي از بين گزينهها خارج شــود. باتوجه به اينكه هيات مديره باشگاه ذوبآهن روي تجربه ســرمربي و كارنامهاش خيلي تاكيد داشــتند، كامال مشــخص شد شانس به امير قلعهنويي رو كرده. به ســرمربي فصل گذشته تراكتورسازي تبريز كه بيشــترين قهرماني در ليگ برتر را به دست آورده.

بعد از اين جلســات، طولي نكشيد كه نام امير قلعهنويي بهعنوان سرمربي جديد ذوبآهن اصفهان مطرح شــد و رسما ســرمربيگري اين تيم ســبزپوش اصفهاني را بــه عهده گرفت تا بار ديگر به نصف جهــان برود. البته اين بار در تيم ســبزپوش آن، نه زردها. قرارداد قلعهنويي با ذوبآهــن به مدت يك فصل اســت و او از امروز كار خود را بــراي گرفتن بازيكنان مورد نياز تيمش شــروع خواهد كرد. قلعهنويي فصل گذشته در تراكتورســازي قول قهرماني داد اما به خاطر يكســري مشكالت به اين هدف بزرگ نه در جام حذفي و نه در ليگ برتر نرسيد. حاال بايد ديد او در ذوبآهن چه نتيجهاي به دست خواهد آورد؟

مجتبي حسيني ســرمربي جوان فصل گذشته ذوبآهن در نهايت جاي خود را به اميــر قلعهنويي داد تا دوران حضور او در اين باشــگاه حتي به يك فصل هم نرسد. حســيني كه بهعنوان دســتيار اول در كادر فنــي ذوبيهــا حضور داشــت، در اواسط نيمفصل اول مسابقات بعد از شــروع ضعيف يحيي گلمحمدي و شكســت برابر استقالل در ورزشــگاه آزادي جانشين سرمربي اين تيم شد تا بعد از سالها دستياري در كنار گلمحمدي، بهعنوان سرمربي كار خــود را در ليگ برتــر آغاز كند. دوران حضــور حســيني در اصفهان با پيروزي در جام حذفي و ليگ برتر برابر ســپاهان آغاز شــد و اين مربي جوان توانست خيلي زود در اين تيم به نتايج مطلوبي دســت پيدا كند. حسيني در 8 بــازي نيمفصل اول با ذوبيها 6 برد، يك تســاوي و يك باخت كســب كرد و نتايج فوقالعادهاي به دســت آورد تا خيلي زود تاثير حضــور او در اين تيم مشخص شود اما نيمفصل دوم براي او به شــكل ديگري پيش رفت. ذوبآهن اما در نيمفصل دوم با انجام 15 مسابقه تنها موفق شــد 21 امتياز كسب كند كه در مقايســه با 8 مســابقه نيمفصل اول، افت چشمگير ذوبيها با حسيني ملموس بــود. ذوبيها در ليگ برتر هم در رده چهارم قرار گرفتند اما به دليل قهرمانــي نفت تهــران در جام حذفي، موفق به كسب سهميه آسيايي نشدند تا اين موضوع هم كارنامه حســيني را تحت تاثير قرار دهد. سبزهاي اصفهاني در ليگ قهرمانان آســيا هــم توفيقي نداشــتند و با كسب 7 امتياز در نهايت با قــرار گرفتن در رده ســوم گروه، از دور مســابقات در مرحله حذفي كنار رفتنــد. هر چند كارنامه حســيني در اصفهان دســتاورد چشمگيري نداشت اما با توجه به اينكه ذوبآهن فصل را با گلمحمدي شروع كرده بود و حسيني فرصت چنداني بــراي جذب بازيكنان مورد نظــر خود نداشــت، پايان فصل در رده چهارمي نتيجه مناســبي براي اين ســرمربي جوان به حساب ميآمد امــا در نهايت هيــات مديره ذوبآهن تصميــم گرفت قلعهنويي را جانشــين حســيني در فوالدشــهر كند. كارنامه موفق حسيني در اولين سال حضور در ذوبآهن با ناكامي او براي جلب اعتماد مديران اين باشــگاه به پايان رسيد تا اين مربي جوان در ليگ هفدهم يكي از آلترناتيوهاي جدي نيمكتهاي لرزان ليگ برتري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.