تمام روياهاي شیرين كرانچار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

نقل و انتقالهاي ليگ برتر فوتبال كشــور تازه از چهارشنبه اين هفته 24( خرداد) كليد ميخورد و تا اواسط شهريور به درازا ميانجامد و اين مقطعي اســت كه هر بازيكن به توافق رسيده با يكي از باشگاهها بايد به هيات فوتبال شــهر و اســتانش برود و آن قرارداد را رسمي و نهايي كند و نســخه مربوطه توسط باشــگاه خريدار به سازمان ليگ تحويل داده شود.

با اين حال اكثر باشــگاههاي ليگ بيــش از 50 درصد خريدهاي فصل بعــدي خود را انجــام دادهانــد و اعزام نفرات جذب شــده به هياتهاي فوتبال استانها فقط جوهر آخر بر كارهايشان و تمام كردن اسناد مربوطه است و بر اين اساس بايد متذكر شد كه يكي از بهترين خريدكنندگان ليگ در هفتههاي اخير سپاهان بوده است. تيم اصفهاني عزت ...ا پورقاز و سياوش يزداني را براي دفاع وسط و حسن جعفري را براي پست دفاع راست و شاهين ثاقبي و البته ساسان انصاري را براي امور تهاجمي جذب خويش كرده اســت و اين اطمينان را هم دارد كه مسعود حسنزاده بعد از رفع مصدوميت شديد چندي پيشاش دير يا زود به تركيب طالييها بازخواهد گشت و مهدي شريفي هم كه براي گذراندن خدمت ســربازياش به تراكتورسازي پيوسته بود با احتساب پايان دوران خدمتش در مقطعي از ليگ هفدهم به فوالدشــهر رجعت خواهد كرد.

يك نقشه حساب شده ســپاهان براي تقويت هر چه بيشــتر خود به مرتضي تبريزي و لوسيانو پريرا هم چشــم داشــت و دومي به واقع به مدت دو فصل چشم و چراغ خط حمله ســپاهان بود و در مقطعي از فصل گذشته در گسترش فوالد نيز بد كار نكــرد و تبريزي با گلزنيهايش در ذوبآهــن و به ويژه در نيمفصل اول ليگ شانزدهم جاي خالي كاوه رضايي و مسعود حسنزاده كوچ كرده به ساير تيمها را پر كرده است. اين افراد پس از جذب شدن ساسان انصاري تا حدي از چشم سپاهان افتادند اما طراح اين تغييرات كه همانا زالتكو كرانچار است در دومين مقطع حضورش در سپاهان آشكارا يك نقشه راه حساب شده دارد و ميخواهد تيمي بســازد كه همچــون مقطع اول حضور او در سپاهان يك قهرماني و يك نايب قهرماني را در ليگ برتر نصيب طالييها كرد و يك جام حذفي را هم به ارمغان آورد.

حســن اين مربي كاركشــته كروات نه فقط تجربيات باالي بين المللي او بلكه آشــنايياش با مناســبات فوتبال ايران اســت و اينكه اينجــا چگونه بايد بود تا به جامهــا و عناوين قهرماني نزديكتر شد.

پاسخهاي معلوم و نامعلوم سپاهان بايد از خود بپرسد چرا سه سال و اندي پيش كرانچار را با كارنامه قابل قبولش رد كرد و چرا بسيار كم پاي حسين فركي ايســتاد كه طي كمتر از يك فصل مربيگري در فوالدشهر قهرماني تــازهاي را به طالييها بخشــيد اما كرانچار جواب ســوالهايش را ميداند. او با تعدادي از نفرات فعلي سپاهان در مقطع اول عضويتش در ايــن تيم كار كــرده و هر چند عبدا... ويســي فصل پيش در يك حضور ناموفق 24 هفتــهاي تغييرات فزونتر از حدي را در تركيب آن تيم اعمال داشت و تيم دوران كرانچار را به هم ريخت.

اما بر اثر آن حاال بازيكنان مجرب و مفيدي مثل موسي كولي بالي، عارف غالمي، ميالد ســرلك، حسين پاپي، فريد بهزادي كريمي، مهرداد محمدي، رســول نويدكيا و جالل الدين علي محمدي عضو سپاهانند و البته احسان حاجيصفي كه همچنان ستاره اول اين تيم به نظر ميرسد و با اينكه شــجاع خليلزاده كوچ كرده اســت و در راســتاي انتقالي كه به مدت دو ســال روي آن صحبت ميشد به پرســپوليس آمده و سرور جبــاروف نيز از نظر آبيهاي تهراني ملك و مايملك آنها اســت و بايد به تهران بيايد اما دســتهاي كرانچار از مهرههايي پر اســت كه تركيب شان شــايد بوي قهرماني را بدهد. روياهاي كرانچار در ليگ هفدهم قطعا بسيار شيرين است و خطرات اين تيم براي «پرسپوليس قهرمان» اندك نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.