شیخويسي: نميتوانم در تصمیم ويسي دخالت كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به تيمهاي ديگر ميروند.»

عبدا... ويســي در رابطه با اينكه آيا از ســيروس پورموســوي به خاطر پيشــنهاد دادن به ستارههاي استقالل خوزستان ناراحت است يا نه، توضيح ميدهد: «نه چرا ناراحت باشم. بازيكني كه قرارداد ندارد حق دارد در جايي كه شرايطش بهتر اســت بازي كند. بازيكناني كه قرارداد دارند در استقالل خوزستان ميمانند اما بازيكناني كه قرارداد ندارند ميتوانند به هر تيمي كه خواستند بروند.»

ويســي در مورد اينكه آيا با شرايطي كه اســتقالل خوزستان دارد اين فصل براي ماندن در ليگ برتــر رقابت ميكند يا نه، ميگويد: «اصال چنين چيزي نيســت. استقالل خوزســتان با بازيكناني كه دارد بدون مربي هم در ليگ برتر ميماند و مــا ميخواهيم فوتبال خوبي بازي كنيم. ما ميخواهيم فوتبال زيبا بازي كنيم كه در شــأن استان خوزســتان باشد و نتايج خوبي هم بگيريم. اين هدف اصلي ما اســت و دوســت داريم هواداران تيممان را خوشحال كنيم.»

ســرمربي آبيهاي خوزســتاني در رابطه با مشــكالت مالي باشگاه هم ادامه ميدهد: «مشــكالت مالي بايد برطرف شود و من جلسه بسيار خوبي با استاندار داشتم و ايشان قول دادند به ما كمك كنند. اگر بازيكنانمان بمانند شــرايطمان براي فصل بعد خيلي خوب است اما اگر نمانند كار بسيار سخت ميشود و بايد دوباره بازيكن جديد كشف كنيم و به تيممان بياوريم.»

وحيد شيخويسي دروازهبان فصل گذشته استقالل خوزستان مدتهاست كه اصرار دارد از اين تيم جدا شود. شيخويسي كه يك فصل ديگر با آبيهاي خوزســتاني قرارداد دارد ظاهرا 2 پيشــنهاد دريافت كرده كه ميخواهد به يكي از آنها پاســخ مثبت دهد: «من پيش از اين هم گفته بودم كه دوســت ندارم در استقالل خوزســتان بمانم و همه ميدانند چه مشكالتي داشتهام. حتي با مســووالن باشگاه هم در اين خصوص قبال صحبت كردم و آنها قرار شــد رضايتنامهام را بدهند. مسووالن اســتقالل خوزستان قول شرف دادند كــه با جداييام موافقت كنند اما االن كه با آنها تماس ميگيرم تلفنشــان را از دســترس خارج كردهاند. من به اهواز مــيروم تا ببينم وضعيت چگونه خواهد شد.» دروازهبان اســتقالل خوزستان درباره پيشنهادهايش هم ادامه ميدهد: «من از دو تيم پيشــنهاد دارم ولي بايد ابتدا وضعيتم با اســتقالل خوزســتان مشخص شود. مسووالن باشگاه قول داده بودند مشكالت برطرف شــود ولي متأســفانه نتوانســتم در اين چند روز با آنها صحبت كنم. شايد دوســتان نميدانند معني قول شــرف دادن چيست! من با اين شرايط قصد ماندن ندارم و نميدانم قرار است چه اتفاقاتي در آينده رخ دهد.»

وحيد شيخويســي در مورد حضور دوباره عبدا... ويســي در اين تيم و اينكه او با بازگشــت دوباره به جمع آبيهاي اهواز ريســك نكرده، ميگويد: «اگر مشكالت باشگاه برطرف شود طبيعتا ويسي تصميم عجيبي نگرفته ولي اگر حل نشود ديگر همه چيز بستگي به تصميم اين مربي دارد. من نميتوانم در انتخاب و تصميم ويسي دخالت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.