چك ۳ میلیاردي براي استقالل خوزستانيها دردسرساز شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه استقالل خوزستان با دادن چك ســه ميلياردي به بازيكنان خود، حق فســخ قــرارداد را از آنهــا گرفته امــا كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراسيون فوتبال نظــر ديگري دارد. بازيكنــان و كادرفني تيم فوتبال استقالل خوزستان، ليگ شانزدهم را با مشكالت عمده مالي به پايان رساندند و بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله اعتصاب و لغو سفر براي بازي با الهالل عربستان توانستند تا حدودي به خواستههاي خود برسند.

بازيكنان براي دريافــت مطالبات خود، چك ســه ميليارد توماني دريافــت كردهاند اما مسالهاي كه مشكلســاز شده، تاريخ اين چك اســت. در حالــي كه بر اســاس اعالم ســازمان ليگ، فصل جديد مسابقات از اوايل مرداد آغاز ميشــود، تاريخ چكي كه دســت كاپيتان اســتقالل خوزستان اســت، به 0۳ تير بر ميگردد. از همين رو باشــگاه استقالل خوزســتان با اين اســتدالل كــه مطالبات بازيكنان، پرداخت شــده، اجازه فسخ قرارداد و پيوســتن به تيم جديد را نميدهد. در حال حاضــر يازده بازيكن اين تيم آزاد محســوب ميشــوند اما با آمدن عبدا... ويســي، مذاكره براي ماندن آنها آغاز شــده اســت. بازيكناني كه آزاد نيستند نيز ساز جدايي كوك كردهاند و ميخواهند با تكيه بر قانون فســخ قرارداد بــه دليل پرداخت نشــدن پنجــاه درصد از قرارداد، از جمع اهوازيها جدا شوند. در اين مورد دانيال ماهيني و محمد شريفي پيشتاز بودهاند و با وجود داشــتن قرارداد با استقالل خوزستان، به ساپيا پيوستهاند.

روزبــه وثــوق احمدي رييــس كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراسيون فوتبال، درباره اين مساله ميگويد: «بر اساس آييننامه، باشــگاه بايد در طول مدت قرارداد، مطالبات را پرداخت كند، در غير اين صورت بازيكن ميتواند بر اســاس قانــون پرداخت كمتر از پنجاه درصد، قرارداد را فســخ كند؛ بنابراين تا اين لحظه حق با بازيكنان استقالل خوزســتان اســت و آنها ميتوانند با فســخ قرارداد، به تيم ديگري بروند.»

او همچنيــن تأكيد ميكنــد: «در حال حاضــر نميتوانيم موضع نهايــي درباره اين موضوع بگيريم چون مستندات بايد مشاهده شــود. بهعنوان مثال ممكن اســت بازيكنان اســتقالل خوزســتان هنــگام دريافت چك مطالبــات خود، تفاهمنامــهاي را امضا كرده باشــند كه بــر اســاس آن نميتوانند به تيم ديگري بروند. همچنين بر اســاس آيين نامه، هر يــك از طرفين ميتوانند به درخواســت خودشــان، يكطرفــه قرارداد را فســخ كنند و اين فســخ قرارداد بايــد در كميته تعيين وضعيت مشخص شود. اگر بازيكناني كه چك گرفتند، براي ماندن در تيم تعهد داده باشند، نميتوانند فسخ كنند و به همين دليل بحث غرامت به باشگاه مطرح ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.