ويسي: مديران استقالل خوزستان مرا نخواستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويسي سرمربي جديد اســتقالل خوزستان كه سابقه قهرماني با اين تيم را دارد، حاال شــرايط متفاوتي در تيم آبي اهوازي ميبيند. شرايطي كه باعث شــد اكثر بازيكنان به فكر رفتن باشــند، نه ماندن. ويســي درباره بازگشــتش به استقالل خوزستان ميگويد: «اســتقالل خوزستان تيم شهر من اســت و دوست داشتم به تيم شهرم برگردم تا به اين تيم در اين شرايط كمك كنم.»

عبدا... ويســي در حالي از بازگشــت به تيم شهرش صحبت ميكند كه هنوز خيلي از هواداران اســتقالل خوزستان به خاطر اينكه او فصل گذشته تيم را تنها گذاشــت و به سپاهان رفت ناراحت هســتند. ويسي درباره اين مســاله توضيح ميدهد: «دوست دارم مردم خوب خوزستان بدانند كه فصل پيش مســووالن اين تيم من را نخواستند اما امســال وقتي فهميدم به من نياز دارند براي كمك به تيم شــهرم آمدم.» ســرمربي اســتقالل خوزستان درباره وضعيت بازيكنــان اين تيم كه اكثر آنها گفتهانــد اگر پول باشــد ميماننــد، ميگويد: «من با بازيكنان فصل گذشــته اين تيم حرف زدم و آنهــا گفتند اگر پول به باشــگاه بيايد در استقاللخوزستان ميمانند ولي اگر پول نباشد مثل فصل گذشــته نميتواننــد تحمل كنند و قطعا از اين تيم ميروند. با طيبي و بيتســعيد هم صحبت كردم. آنها به من گفتند اگر شرايط خوب شــود ميمانند ولي نميتوانند با شرايط مثل فصل گذشــته كار كنند. بازيكنان تا آخر هفته صبر ميكنند و اگر شــرايط درست نشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.