تراكتورسازي بيخیال اخباري نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا اخباري پس از ســپري كردن دوران خدمت ســربازياش در تراكتورســازي به واسطه قرارداد با ســايپا بايد به اين تيم برگردد. از اين رو با توجه به اينكه تراكتورســازي حــق جذب بازيكن جديد در نقل و انتقاالت را ندارد، پيگير دريافت رضايتنامه اخباري از ســايپا اســت. در اين باره مسووالن باشگاه و كادرفني چندين بار مخالفت خود با جدايي اخباري را اعالم كردند اما تراكتوريها همچنان پيگير وضعيت اين دروازهبان هســتند. كاظم محمودي، سرپرست تراكتورســازي درباره وضعيت اخباري ميگويد: «ما به باشگاه سايپا نامه داديم تا با حضور اين بازيكن در تراكتورســازي موافقت كند اما آنها با اين امر مخالفت كردند ولي همچنان به مذاكرات ادامه ميدهيم تا آنها را راضي كنيم.» به نظر ميرسد بعد از ديدار ايران و ازبكستان چالش ميان سايپا و تراكتورسازي درباره اين دروازهبان جذابتر دنبال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.