ضعف عضالنی محسن کريمی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

محســن كريمي بازيكن ريز نقش و تكنيكي استقالل اواخر فصل شــانزدهم از ناحيه كتف احســاس ناراحتي كرد امــا براي اينكه اســتقالل به مشــكل نخورد كتفش را عمل نكرد اما بنا به گفته پزشكان اين بازيكن براي اينكه فصل آينده با مشكلي روبهرو نشود بايد كتف خود را عمل كند. كريمي بازيكن سرعتي اســت اما ضعف عضالني دارد و بايد اين ضعف خود را برطرف كند. منصوريان نميخواهد اين بازيكن سرعتي خود را از دست بدهد و به او گفته كه براي اينكه شرايط بهتري داشته باشد بايد ضعفهاي خود را برطرف كند سرمربي استقالل با همراه بازيكنان جوان خود توانست نيمفصل دوم نتايج خوبي بگيرد و در نهايت نايب قهرمان شد تا براي فصل آينده همچنان سرمربي استقالل باشد. منصوريــان قصد دارد براي فصل آتي بــا همين جوانها قهرمان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.