جمشیدي:‌حکم‌پرونده‌گولچ‌نتیجه‌اهمال‌کمیته‌انضباطي‌است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بحــث ممنوعیــت جــذب بازیکن خارجي توســط تیمهاي بدهــکار محل مناقشه پرســپولیس و فدراسیون فوتبال قرار گرفته است.

معاونت حقوقي باشــگاه پرسپولیس اعتقاد دارد محرومیت اتخاذ شــده براي پرســپولیس توسط فدراســیون فوتبال ناعادالنه است و ضمانت اجرایي ندارد.

علي جمشیدي معاون حقوقي باشگاه پرسپولیس درباره مطالب مطرح شده در خصوص شــرایط حقوقي پرسپولیس در پروندههــاي بازیکنــان و مربیان خارجي گفــت: «در وهله اول باید بــه این نکته تاکید کنــم، با وجود تمام مشــکالت بر جــاي مانــده از دورههاي گذشــته و با بهرهگیــري از وکالي خبــره و تخصصي با جدیــت در موضوعات و پروندهها ورود کرده و از حقوق باشگاه دفاع ميشود.»

او ادامه داد: «یکــي از این پروندهها مربــوط به گولچ ميشــود. بــا عنایت به پیشبینيهــاي صورت گرفتــه، مرجع حل اختــالف در قرارداد بیــن دو طرف عناصر قضایي فدراســیون فوتبال تعیین شــده بود. این بند که به امضاي بازیکن نیز رســیده، حاصل یک کار کارشناسي و در جهــت تقویت جایگاه عناصر قضایي فوتبال بود. بر همین اســاس تخلفات این بازیکن بــه کمیته انضباطي فدراســیون فوتبال منعکس شــد امــا برخالف رویه پیشــین از رســیدگي به آن امتناع شد. این در حالي اســت که همزمان نامبرده به فیفا مراجعه کرد و فیفا نیز طي نامهاي رسمي به باشــگاه، از ما نتیجه رسیدگي کمیتــه انضباطي فدراســیون فوتبال را درخواســت کرده اســت. با توجه به این شرایط، نشستي حضوري با اعضاي کمیته استیناف داشــتهایم و نظر به توضیحاتي که از ســوي رییــس این کمیتــه ارائه شــد، چنانچه موضوع از طریق ریاســت فدراســیون فوتبــال و با عنــوان تجدید نظرخواهي ویژه به استیناف ارجاع شود، به آن رســیدگي کرده و نسبت به صدور رأي اقدام ميکنند.»

جمشــیدي خاطرنشــان کرد: «به هرحال با طوالني شــدن رونــد اداري و توجه بــه رأي صادره کمیتــه انضباطي فدراســیون که از نظر باشگاه فاقد مبنا و اســاس حقوقي بوده، فیفا اقدام به صدور رأیي ميکند که قابلیت تجدید نظر دارد. ضمــن اینکه با وصف موارد فوق و نظر به برخــي اخبار منتشــره از وثوق احمدي، عضو کمیته انضباطي، شایســته اســت اظهارنظرها بــا توجه به روند قضیه انجام شود.»

معاون حقوقي باشــگاه پرســپولیس در پایان افزود: «هواداران فهیم و پرشــور باشگاه بزرگ پرسپولیس به این امر توجه داشــته باشــند که مصوبه هیأت رییسه فدراســیون فوتبال مبني بر جذب نکردن بازیکنان خارجي مربوط به باشــگاههایي ميشود که حکم قطعي علیه آنها از سوي مراجع بینالمللي صادر شده باشد. به این ترتیب، با لحاظ شــرایط موجود، باشگاه پرســپولیس از این امر مبري است، چون پروندهها در جریان بوده و هنوز به مرحله قطعي نرســیدهاند و اظهارات درباره منع این باشــگاه براي جذب بازیکنان خارجي به این دلیل، فاقد مبناي حقوقي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.