ایران‌ورزشي‌آنالین

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ایران ورزشــی آنالین به بخــش دیگری از نیازهای مخاطبان پاســخ میدهد. اگرچه ســایت ایران ورزشــی نمیخواهد خبرمحور باشــد اما در کنار روش و منــش اصلیاش که نگاه منتقدانــه به رویدادهای ورزشی است، پوشــش خبری اتفاقات ورزش را نیز برای مخاطبان خود بر عهده دارد. با ایران ورزشی آنالین همراه باشید. ما اولین قدمها را در راهاندازی سایت خود برمیداریم و خیلی زود در فرم و محتوا به ایدههای تازهتری میرسیم. در قضاوت عملکرد ما سخت گیر باشید و هر آنچه را در جستارکارمانمیپسندیدبهماگوشزدکنید.آدرسماراهمکهميشناسید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.