آقاجانيان: تيم ملي براي شخص خاصي نيست

با روحيه باالي بازیكنان و كیروش ازبكستان را ميبریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماركار آقاجانيان كه سالها عضوي از كادر فني تيم ملي بود، چند ماهي را دور از اين تيم سپري كرده اما دست از حمايت بر نداشته و در آستانه بازي با ازبكســتان صحبتهاي دلگرم كنندهاي كرده اســت. آقاجانيان ميگويد: «اميــدوارم تيم ملي فوتبال با اقتدار برابر ازبكســتان به ميدان برود و مانند دوره قبل مستقيم به جام جهاني 2018 روسيه صعــود كند. نتيجــه اين بازي بــراي ما از هر لحــاظ اهميت دارد، چرا كه 3 امتياز اين ديدار ميتواند خيال ما را براي صعود به جام جهاني قطعي كند. هر چنــد در فوتبال هيچ تيمي را نبايد دست كم گرفت.»

آقاجانيــان كــه در بــازي رفــت ايرانازبكســتان روي نيمكت تيم ملي حضور داشت درباره شــناخت از حريف ميگويد: «ازبكستان تيم خوبي است، بنابراين بازي آساني برابر اين تيم نداريم، ولي با روحيه بااليي كه از بازيكنان و در رأس آن كارلوس كیروش و كادر فني ســراغ دارم، مطمئنم تيم ملي ميتواند موفق باشــد. با توجه به اينكه ازبكســتان بازي دوستانهاي با تايلند داشته، بدون شــك كادر فني آخرين اطالعات را از اين تيم به دست آورده است.»

مربي پيشين تيم ملي اشارهاي هم به اردوي تيم ملي در اتريش ميكند: «بــه نظرم اردوي اتريش و بازي با مونتهنگــرو همانطور كه همه بازيكنان و كادر گفتهاند اردوي مناســب و ثمره آن نيــز بازي خوب توأم با نتيجه بوده است. اميدوارم روز دوشنبه تيم ملي با دست پر از زمين مسابقه بيرون بيايد و بتواند دل هزاران هوادار را يك بار ديگر شاد كند.»

آقاجانيــان از عالقهاش به تيم ملي نيز صحبــت ميكند: «تيم ملي را دوســت دارم، چه با من و چه بدون من. تيم ملي براي مردم اســت و براي شــخص خاصي نيست. من هم مثل بقيه مردم براي تيم ملي كشورم آرزوي موفقيت دارم. از هواداران عزيز ميخواهم به ورزشــگاه بروند، چرا كه حضور آنها تاثير زيادي در روحيه بازيكنان دارد و به آنها انگيزه مضاعف ميدهد. ما ميتوانيم از امتياز ميزباني به نحو احســن استفاده كنيم. فوتبال قابل پيش بيني نيست. آرزوي قلبي من اين است كه تيم ملي نتيجه بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.