هشدار به ازبك ها: مراقب ورزشگاه 001هزار نفری باشيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود اينكه آخرين سفر ازبكستان بــه تهران و جدال با ايران در ورزشــگاه آزادي براي آنها خاطره خوشــي را رقم زد يكي از سايتهاي پربيننده اين كشور در گزارشــي پيرامون دشواريهاي بازي مقابل تيم ملي ايران در ورزشگاه آزادي به ستارههاي اين تيم هشدار داد.

سايت ازبك در گزارش خود از بازي حساس ايران با ازبكستان در روز هشتم مقدماتي جــام جهاني 2018 روســيه نوشت: 4« ســال پيش آخرين باري بود كه تيم ملي ازبكستان در ورزشگاه آزادي به مصاف ايران رفت و به يك برد شيرين يك بر صفر رســيد اما از آن روز تا االن اين ورزشــگاه و طرفدارانش با تغييرات زيادي روبهرو شده است.»

اين سايت در ادامه آورده است: «چند ماه پيش لكوموتيو كه اسكلت اصلي تيم ملي را تشــكيل ميدهد در حضور 40 تا 50 هزار نفر مقابل اســتقالل به ميدان رفت و اسير جو وحشتناك ورزشگاه شد اما حاال انتظار ميرود در بازي دوشــنبه شــب نزديك به دو برابر جمعيت آن روز يعنــي 90 تا 100 هزار نفــر خود را به ورزشگاه رســانده و ديگ جوشاني براي رقيب ايران بسازند از همين رو بازيكنان تيم ملي ازبكســتان بايد حسابي خود را براي تحمل فشارها و جو حاكم بر آزادي آماده كنند تا شــانس صعود به روســيه 2018 را از دست ندهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.