اميد كیروش به چپ پاهاي تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنــان چپ پــاي تيم ملي فوتبال براي ضربه زدن به ازبكستان خود را آماده ميكنند.

با توجه به حضور بازيكناني مانند ميالد محمدي، احسان حاجي صفي، وحيد اميري و ســعيد آقايي در تيم ملي فوتبــال كارلوس كیروش اميد زيادي دارد تا از جناح چپ بتواند به دروازه ازبكستان نزديك شود.

در ديدارهاي قبلــي تيم ملي، كــیروش روي ميــالد محمــدي، احســان حاجي صفي و وحيد اميري كه هرســه چــپ پا بودند حســاب ويژهاي بــاز كرده بود و اين بازيكنان نيز به خوبي پاســخ اعتماد سرمربي تيم ملي را دادند. حاال ســعيد آقايي نيز بــه جمع چپ پاهــاي تيم ملي پيوســته تا اين جنــاح بيش از قبل تقويت شود.

اين بازيكنــان در تمرينات اخير تيم ملي با انگيزه باال حاضر شدهاند و نهايت تالش خود را براي ضربه زدن به ازبكستان انجام ميدهند.

اگــر كیروش در بازي پيش رو قصد اســتفاده از حاجي صفي را در پست هافبك تدافعي داشته باشد از بين محمدي و آقايي يك نفر مدافع چپ تيم ملــي خواهد بود و احتمال دارد وحيد اميري نيز در خط حمله مورد استفاده قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.