نيمهنهايي احتمالي به نفع پرسپوليس فينال به سود نماينده شرق

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بنابــر اعــام نماينــدگان اعزامي باشگاه پرســپوليس به مالزي، با توجه به قرعهكشــي صورت گرفته از ســوي كنفدراســيون فوتبال آســيا در مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان آســيا ،2017 دو تيم غرب آسيا با هم و دو تيم شرق آسيا نيز با يكديگر رقابت خواهند داشت و ترتيب ميزبانــي تيمها در اين مرحله نيز مشخص شده است. بر همين اساس، تيمهاي راه يافته از بازيهاي شــماره يك و ســه، مرحله يك چهــارم پاياني، در بــازي رفــت نيمهنهايــي رقابتها، ميزبان خواهند بود. طبق قرعهكشــي، بازي شماره يك مرحله يك چهارم بين الهال و العين و بازي شماره سه مربوط به شرق آسيا بين شانگهاي و گوانگژو از چين برگزار خواهد شد.

به اين ترتيب؛ پرسپوليس و االهلي عربســتان هر يك در صورت راهيابي به مرحلــه نيمه پاياني، بازي برگشــت را ميزبانــي ميكنند. دو تيم به ترتيب در تاريخهاي 31 مرداد و 21 شــهريور به ميدان ميروند كه پرسپوليس در بازي اول ميزبان خواهد بود.

سرخپوشان با صعود از اين مرحله در روز چهارم مهرماه در زمين حريف به ميدان ميروند كه يكي از دو تيم الهال عربســتان يا العين امارات خواهد بود و 25 مهرماه نيز ديدار برگشت به ميزباني پرسپوليس برگزار خواهد شد. البته در صورت رويارويي پرسپوليس و الهال در نيمهنهايــي رقابتها، دو تيم بايد زمين ثالــث را جهت برگزاري دو بازي رفت و برگشت انتخاب كنند.

طبق اعام كنفدراســيون فوتبال آسيا، دو بازي رفت و برگشت فينال هم در تاريخهاي 27 آبان و 4 آذر ماه برگزار خواهد شــد. در فينال ايــن رقابتها، نماينده غرب آسيا كه برنده بازي شماره يك نيمهنهايي تلقي خواهد شد، ميزبان بازي رفت و نماينده شرق آسيا ميزبان بازي برگشت خواهد بود.

مطابــق ايــن برنامه پرســپوليس چنانچه از مرحله يك چهارم نهايي عبور كند شرايط بهتري در نيمهنهايي خواهد داشت بخصوص اگر العين به اين مرحله برســد اما در مرحله فينال شــرايط به گونهاي است كه نماينده شرق با توجه به ميزباني در بازي برگشــت اميدوارتر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.