كارانكا‌و‌لوچسكيو‌گزين ‌ههاي‌نهايي‌سرمربيگري‌االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالــي كه پرســپوليس با ثبات در كادر فني براي فصل آينده آماده ميشــود االهلي عربســتان رقيب جديد ســرخهاي پايتخــت در ليگ قهرمانان آســيا وضعيت خوبــي ندارد.االهلي ماه گذشــته با بحران مديريت همراه بود و يك جابه جايي قدرت در هيات مديره اين باشــگاه صورت گرفت و حاال هم گفته ميشــود جدايي كريستين گروس، ســرمربي سوييسي اين تيم قطعي شــده و مديريت باشــگاه عربســتاني اين روزها به دنبال جايگزين مناســب براي اين سرمربي سوييسي خود است. در اين ارتباط روزنامــه االقتصاديــه عربســتان خبر داد: باشگاه االهلي گزينههاي جانشيني گروس را بــه دو پرونده محدود و اعــام كرد كه آيتور كارانكا اســپانيايي يا ميرچا لوچسكيو رومانيايي هدايت تيــم را برعهده ميگيرد. مربي اســپانيايي گزينه اول و نزديك براي هدايت االهلي اســت و مذاكرات با او انجام شده اســت اما پس از آنكه مربي رومانيايي موافقت خود را اعام كرد اين فرصت براي باشگاه االهلي به وجود آمد تا با كمي تامل يكي از آنها را انتخاب كند.

كارانكا بازيكن ســابق رئال مادريد از سال 2010 تا 2013 دستيار ژوزه مورينيو در كادر فني اين تيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.