شرایط فهرست پرسپولیس بدون سروش با نوراللهي یک جاي خالي ميماند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فهرست بزرگسال پرسپوليس شرايط اين باشگاه را براي نقل و انتقاالت پيچيده كرده اســت تا جايي كه مســووالن باشــگاه براي جذب بازيكنان جديد با احتياط پيش ميروند و به نظر ميرسد تا جدايي قطعي بازيكناني كه برانكو آنها را نميخواهد نميتوان بازيكن جديدي جذب كرد.

اگر تصور كنيــم آرامطبع، كرمي و نريمان جهان حتما از پرســپوليس ميروند و كاميابــي نيا قطعا تمديد ميكند و چنانچه ســروش رفيعي را از جمع سرخها جدا تصور كنيم با وجود به خدمت گرفتن منشــا، خليل زاده و نعمتي دو جاي خالي ديگر در فهرســت بزرگســال باقي خواهد ماند. در اين ميان اگر بازگشــت نوراللهي را قطعي بدانيم فقط يك جاي خالي ديگر ميماند كه شايد با پيوستن شايان مصلح پر شود.

با اين حال اگر پرســپوليس مثا بخواهد بازيكني مثل داريوش شجاعيان يا گزينه ديگري در اين پست را جايگزين سروش رفيعي كند يا مثا سعد ناطق يا گزينه ديگري در سن بزرگسال را براي دفاع مياني جذب كند آن وقت كار پيچيده خواهد شــد. در اين صورت شايد بتوان با خارج كردن علوان زاده يك جاي خالي در اين فهرســت ايجاد كرد اما براي دو نفر كار كمي سخت است.

به هر حال به نظر ميرســد بعد از جذب ســه بازيكن جديد و قوت گرفتن احتمال بازگشــت نوراللهي، پرسپوليس نهايتــا دو بازيكن ديگر جذب خواهد كرد كه به احتمال زياد شــايان مصلح يكــي از آنها خواهد بود. بازيكــن ديگر هم يا مدافع مياني است يا هافبك مياني و كناري.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.