ابهام‌درباره‌پرداختی‌002‌‌هزار‌يورو‌گولچ‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همانقدر كه موضوع آمدن و رفتن گولچ ابهام دارد مساله پرداختيها به او نيز مشكوک است.

گولــچ از بنــدي در قوانين فيفا اســتفاده كرده كه بر مبنــاي آن در صورتي كه يك مــاه از موعد پرداخت حقــوق بازيكن بگــذرد وي ميتواند قراردادش را فسخ كند و با شكايت به فيفا مبلغ قــراردادش را دريافت كند. قانوني كــه خيليها در ايــران از آن خبــر ندارند و تصور ميكنند بازيكنان خارجي هم مانند بازيكنان ايراني بايد مدتها منتظر پرداخت مطالبات خود باشند.

گولچ دقيقا در تاريخ 2 تير 1395 با پرســپوليس قرارداد امضا كرد و در اسناد پرداختي شركت استيل آذين به پرســپوليس هم واريز مبلغ 200 هزار يورو در تاريخ 2 تير ذكر شــده كه به احتمال فراوان مربوط به همين انتقال بوده است و ســوالي كه پيش ميآيد اين اســت كــه مبلغ مذكــور وصول شــده يا نه و اگر وصول شده به گولچ پرداخت شده يا نه و اگر پرداخت نشده برنامــهاي كه براي صــرف آن در نظر گرفته شده چه بوده و در شرايطي كه اين بازيكن با يك ماه تعويق پرداخت حقوقش ميتوانست قراردادش را يك طرفه فسخ كند چرا حقوق او پرداخت نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.