نريمان‌جهان:‌برانكو‌مثل‌پدري‌دلسوز‌برخورد‌كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظــر ميرســد هافبــك تكنيكي پرســپوليس با جدايي از پرسپوليس خيلي راحت كنار آمده اســت و هيچ دلخوري از برانكو ندارد. البته طوري كه نريمان جهان حرف ميزند انگار خودش خواســته برود و نبايد نام او را جزو نفرات مازاد گذاشت.

سامان نريمانجهان درباره جدايياش از پرسپوليس گفته اســت: «بعد از آخرين بــازي پرســپوليس مقابل لخويــا در ليگ قهرمانــان آســيا در مورد شــرايط خودم با برانكو صحبــت كــردم. از برانكو خيلي ممنونم كه به فكر آينده فوتبالي من اســت و برخــوردي مثــل يك پدر دلســوز دارد. االن مشــغول تمرينات اختصاصي هســتم و بــهزودي تيم جديــدم را انتخاب خواهم كرد.»

بازيكــن اهــل بناب پرســپوليس كه خيلــي كم براي ســرخها به ميــدان رفت درباره پيشــنهادهايش، گفت: «از چند تيم ليــگ برتري پيشــنهاد دارم و در چند روز آينــده بهترين تصميــم را ميگيرم، چون ميخواهم در تمام مسابقات بازي كنم.»

نريمانجهــان ميگويــد قصد حضور در تيم ملي را دارد: «بــراي فصل بعد نيم نگاهي به آقاي گلي يا آقاي پاس گلي دارم. نميخواهم جام جهاني را از دســت بدهم، چون كیروش قبا چنديــن بار به اردوي تيم ملي دعوتم كرده و از من شناخت دارد. نهايت سعي و تاشــم را ميكنم تا به تيم ملي برسم و مسافر جام جهاني شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.