نتيجه تالشمان، حضور 300 زن در ورزشگاه بود

عضو فراكسيون فرهنگي مجلس: بانوان كمي صبر كنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يــك عضو كميســيون فرهنگي مجلس شوراي اســامي با اشــاره به حضور زنان در ورزشگاه آزادي در مســابقه واليبال تيمهاي ملــي ايــران و بلژيك گفت كــه از ۰۰۳ زن حاضــر در ورزشــگاه، تعداد كمــي از طريق ســايت بليت خريده بودنــد و مابقي مدعوين بودند. طيبه سياوشي با تاكيد بر اينكه حضور زنان در ورزشــگاهها هيچ منــع قانوني ندارد، گفت: «درست اســت خانمهايي كه در بازي روز گذشــته ايران و بلژيك حضور داشــتند تعداد كمــي بليت خريــده بودنــد و مابقي مدعوين بودند اما اين قــدم اول اتفاق خوبي بود و تاش ما اين اســت كــه امكان حضور زنان در ورزشــگاهها فراهم شود.» او كه خود در جريان مســابقه واليبال ايران و بلژيك در ورزشــگاه حضور پيدا كرده بود، درباره برخي اظهارنظرها مبني بر حضور گزينشــي بانوان ادامه داد: «آغاز هــر فعاليت بزرگ اجتماعي نياز بــه مديريت ويــژه دارد تــا آن فعاليت بــا موفقيت به انجــام برســد، بنابراين كمي شكيبايي و حوصله ميتواند شرايط هماهنگ شدن همه اجزاي يك اتفاق خوب را رقم بزند. قول ميدهم كه ما تاشــمان را خواهيم كرد تــا با توجه بــه مقامات ذيصــاح راه را براي حضور زنان در ورزشگاهها باز كنيم.» نماينده مــردم تهران در مجلــس همچنين گفت: «با اينكه ما حادثه دردناكي را در مجلس پشــت ســر گذاشته بوديم و من آمادگي روحي براي حضور در ورزشگاه را نداشتم اما به دليل قولي كه از قبل داده بودم و اينكه ميخواستم ببينم چطور ميتوان امكان حضور زنان در ورزشگاه را گسترش داد در اين بازي حضور پيدا كردم و بســيار خوشــحال بودم كه ماحصل تاش نمايندگان و وزارت ورزش، حضور ۰۰۳ خانم در ورزشگاه بود.» سياوشي به حضور اجتماعي زنان و مردان در كنار يكديگر و فضاي عمومي جامعه اشــاره كرد: «جوانان، زنان و مردان به خوبي ميدانند كجا ميتوانند نشــاط سالم را داشته باشند و هدف و انگيزهشان براي ورود به ورزشــگاه را درك ميكنند. ضمن اينكه ما در سالنهاي واليبال، بسكتبال و تكواندو هيچ وقت شــاهد مساله و مشــكل خاصي نبوديم و پيشــينه بدي در اين زمينه وجود نداشــته اســت؛ لذا خانمها ميتوانند در ســالنهاي مذكور حضور داشــته باشند. امكانات آن هم وجود دارد. فضا تفكيك شده و راههاي جدايي براي تــردد خانمها و آقايان وجود دارد.» اين عضو فراكســيون زنان مجلس بــا بيان اينكه زنــان بهعنــوان نيمي از جامعه دوشــادوش مردان ميتواننــد با حضور در ورزشــگاهها، رويدادهاي ورزشــي را تماشــا كنند، گفت: «خوشــبختانه ما در كشــورمان مثل برخي كشــورهاي ديگــر نظــرات متحجرانهاي در اين زمينه نداريم بلكه تعــداد زيادي از زنان ما فعــاالن سياســي، اقتصــادي و اجتماعي هســتند و با توجه به اينكه هيچ منع قانوني براي حضور زنان در ورزشگاهها نيست و زنان و مردان ايراني طبق قانون اساســي از حقوق برابر برخوردارند ان شــاء ...ا اين مســاله هم حل و فصل خواهد شــد.» سياوشي همچنين گفت: «شب گذشته ديديم كه ورزشگاه آزادي عليرغم حادثه تلخي كه چهارشنبه گذشته در تهران اتفاق افتاده بود با استقبال خوبي مواجه شد و شاهد حضور جمع زيادي از عاقهمندان بــه ورزش بوديــم. ما اين امنيــت را مرهون كساني هســتيم كه در بيرون اهتمام ويژهاي براي تامين امنيت دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.