آرزوي بلژيكي بودن معروف

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم واليبال بلژيك پس از شكســت از ايران با تحسين نمايش مليپوشــان ايران گفت: «ما پاســور خوبي داريم اما فكر ميكنم خوب بود معروف را داشتيم.»

ويتال هنين سرمربي تيم واليبال بلژيك پــس از شكســت از ايران در نشست خبري گفت: «اين سوال را در ذهنم دارم كه مليت بعضي از ايرانيها را بــه بلژيكي تغيير دهم. ما پاســور خوبــي داريم اما كاش ميتوانســتيم معروف را به بلژيك ببريم.»

او با اينكه به طور كامل از تيمش راضي نيست اما جو سنگين ورزشگاه او را مجاب به رضايــت از بازيكنانش میكنــد: «بازي خوبي بــود. نه كاما اما با توجه به شــرايط ورزشگاه از كار بازيكنانم راضي هســتم. بازي خيلي مهم و خوبي بود و خوشحالم كه پنج سته شد.»

هنين به محض ورود به ايران در اظهارنظري جالــب درباره بازي گفته بود كه دوســت دارد بازي پنج ســته شــود و تعيين برنده به ســت پنجم كشيده شــود. او همچنين پيش بيني كرده بود كه با وجود تيم خوب ايران و ميزبانــي تيمــش برنــده اين بازي ميشود كه البته اين دومي انجام نشد و شــاگردان كوالكوويچ برنده ميدان بودند.

كاپيتان بلژیك: سطح بازي با ایران بسيار باال بود

كاپيتان تيم واليبال بلژيك هم پس از شكســت در بازي اولشان در تهران، به ســطح باالي بازي و شايستگي پيروزي واليباليستهاي ايران اشاره كرد. سم درو كاپيتان تيم ملي بلژيك پس از شكســت از ايــران گفت: «بازي بســيار خوبي بود. هر دو تيم در سطح خوبي بازي كردند و سعي داشتند سطح و شيوه بازي را تغيير دهند. اين اوليــن تجربه بلژيك در ايران بود.» او ادامه ميدهد: «به تيم ايران براي اين تماشــاگران مشتاق تبريك ميگويم. اين پيــروزي بزرگي بود و بازيكنان ايران شايسته آن بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.